Skip to content

Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) har upprättat och offentliggör idag ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 6 februari 2023 ("Prospektet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av pågående företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner vars villkor offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 23 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget, i enlighet med vad som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 8 februari 2023, har utökat garantikonsortiet i Företrädesemissionen och uppdaterat de uppskattade emissionskostnaderna.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 16 februari 2023. Återkallelse ska meddelas via e-post till info@nordic-issuing.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-postmeddelandet mottagits. Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats inom angiven tid kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Företrädesemissionen behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet respektive Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektets godkännande och publicering
Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.coalalife.com). Inom några dagar kommer Tilläggsprospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett s.k. EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som den 6 februari 2023 godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Bolaget har vidare upprättat ett tillägg till Prospektet (”Tillägget”) som idag godkändes av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande av Prospektet och Tillägget (”Prospekten”) ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospekten. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.