Skip to content

Coala Life sänker bolagets totala kostnader med omkring 30%

Bolaget initierar ett kostnadsbesparingsprogram som ska minska de löpande driftskostnaderna samtidigt som säljresurserna i högre grad kopplas till prestation och utfall. Programmet startar omgående och kommer att ge effekt redan under oktober 2023. Fullt genomfört i januari 2024 minskar Coala Lifes totala driftskostnader med omkring 30 procent.

Bakgrunden till kostnadsbesparingsprogrammet är att omsättningstillväxten inte har motsvarat förväntningarna och därmed behöver kostnaderna anpassas, men även att bolagets rörelsekapital, på grund av betalningsvillkor med betalningstid på närmare tre månader, i växande omfattning ligger bundet i kundfordringar. Det factoring-avtal som Bolaget ingick i juni 2023 har ännu inte gett full effekt vilket sammantaget skapar påfrestningar på bolagets likviditet.
 
Den största effekten uppnås i den amerikanska verksamheten där de fasta försäljningskostnaderna halveras genom en omläggning mot prestationsbaserad ersättning där externa parter engageras i större utsträckning. Det senare har visat fungera väl och utökas därför nu. Samtidigt sker effektiviseringar inom alla funktioner vilket leder till lägre kostnader.
 
Genom den etablerade kundbasen, nya kliniker och externa säljresurser bedöms tillväxten ändå kunna fortsätta med mellan 5-10% månatligen. En striktare process för urval av kliniker och patienter förväntas leda till förbättrad effekt av säljinsatserna.
 
”Det är inte ovanligt att bolag i tidig tillväxt behöver modifiera sina kostnads- och ersättningssystem. Vi upplever en mycket spännande tillväxtresa på den snabbt växande marknaden för Managed Remote Patient Monitoring i USA. De åtgärder som nu genomförs effektiviserar vår marknadsorganisation och kommer att förbättra vår finansiella situation utan negativ inverkan på kundnyttan. Vi kommer i vår nästa kvartalsrapport redogöra mer i detalj för kostnadsbesparingsprogrammet”, säger bolagets VD Dan Pitulia.