Skip to content

Coala-Life upptar brygglån om 5 MSEK för att säkra kortsiktigt likviditetsbehov

Coala-Life Group AB (publ) ("Coala Life" eller "Bolaget") har idag, den 19 september 2023, ingått ett brygglåneavtal med en extern långivare om 5 MSEK i syfte att kortsiktigt säkra Bolagets likviditetsbehov.

Coala Lifes rörelsekapital ligger, på grund av betalningsvillkor med betalningstid på närmare tre månader, i växande omfattning bundet i kundfordringar. Det factoring-avtal som Bolaget ingick i juni 2023 har ännu inte gett full effekt vilket sammantaget skapar påfrestningar på Bolagets likviditet.

Det upptagna brygglånet löper med en månatlig ränta om 3 procent till och med den 15 oktober 2023 och därefter med en ränta om 0,75 procent per påbörjad vecka. Lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 31 oktober 2023. Bolaget äger rätt att helt eller delvis återbetala lånet i förtid, räntan ska dock inte understiga 3 procent.