Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 30 november 2019

Man of a kind med positivt resultat

RNB startade e-handel inom lyxsegmentet för män, Man of a kind år 2016. Under kvartalet har en mycket viktig milstolpe nåtts genom att kvartalsresultatet uppnår svarta siffror för första gången. Fokus har varit på fullprisförsäljning och trots avsaknad av rabatter har segmentet växt med 27% under kvartalet och rullande tolvmånaders försäljning ligger nu på 25 Mkr. RNBs rörelseresultat före omstruktureringskostnader och IFRS 16 uppgick till 17 Mkr i kvartalet.

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2019 – 30 NOVEMBER 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 573 Mkr (600).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -9,0 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -8,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -2,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (36). Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och omstruktureringskostnader, uppgick till 17 Mkr (36).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -4 Mkr (25). Exklusive IFRS 16 var resultat efter skatt 0 Mkr (25).
 • Resultat per aktie var -0,12 kronor (0,75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 99 Mkr (47).

Händelser under kvartalet UTGÅNG

 • En extra bolagsstämma den 30 oktober 2019 beslutade att genomföra en fullt ut garanterad nyemission av aktier som beräknades tillföra cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.
 • Genom ett skriftligt förfarande godkändes ändringar i obligationsvillkoren som bland annat innebär att obligationslånet är förlängt till februari 2023 och att justeringar skett vid återbetalning vid slutförfall och frivilligt återköp.
 • Bolaget offentliggjorde att Kristian Lustin tillträder som koncernchef den 1 januari 2020.

Händelser EFTER kvartaletS UTGÅNG

 • Nyemissionen slutfördes och RNB har erhållit emissionslikviden. Det högre aktiekapitalet och de nya aktierna är registrerade.