Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 30 november 2020

Fokus framåt

Polarn o. Pyrets försäljning var bra och de redovisar ett förbättrat operativt rörelseresultat. RNB’s fokus på e-handel har medvind och e-handelsandelen av total försäljning per rullande tolv månader ökade i kvartalet och uppgår nu till 19 procent, där Polarn O. Pyret ligger i topp på 40 procent i e-handelsförsäljning. De svenska företagsrekonstruktionerna avslutades i kvartalet och rekonstruktionsvinsterna uppgick till 251 Mkr. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 213 Mkr (12).

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2020 – 30 NOVEMBER 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 400 Mkr (573).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -17,9, procent (-9,0).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -21,3 procent (-8,5), jämfört med marknadens nedgång om -17,5 procent (-2,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 213 Mkr (12).
 • Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till 239 Mkr (8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 189 Mkr (-4).
 • Resultat per aktie var 1,86 kronor (-0,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 63 Mkr (99).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ackordsförslagen vann laga kraft den 6 november. De beslutade ackorden innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagens borgenärer.
 • Goodwill för Departments & Stores skrevs ned med 27 Mkr. Efter nedskrivningen finns det ingen goodwill kvar I Departments & Stores.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Försäljningen i kvartal två och troligen även kvartal tre kommer att bli påverkad av covid-19. Förhoppningsvis kommer den väntade vaccineringen att bidra till en minskad smittspridning och så småningom borttagna restriktioner men när det kommer att ske är idag svårt att bedöma.