Skip to content

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 juli 2023 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com.

Extra bolagsstämman beslutade att

  • godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 34 210 530 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till 20 North Street CO AB, Otiva J/F AB, Åke Sundvall Holding AB, eQ Asset Management Oy, Nils-Holger Olsson och Coolax Holding AB
  • godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 10 526 316 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Bolagets VD Dan Pitulia (genom pensionsförsäkring).

Teckningskursen per ny aktie uppgick till 0,38 kronor, motsvarande genomsnittlig volymvägd kurs (WVAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avrundat till närmaste heltal öre under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 10 juli 2023 (vilket var den senast avslutade handelsdagen inför styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande).

Samtliga 44 736 846 emitterade aktier har tecknats, betalats och tilldelats och Bolaget har tillförts 17,0 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, i huvudsak bestående av arvode för legal rådgivning och kostnad för praktisk hantering.

Genom nyemissionerna ökar antalet aktier och röster med 44 736 846, från 244 461 601 till 289 198 447. Bolagets aktiekapital ökar med 11 184 211,50 kronor, från 61 115 400,25 kronor till 72 299 611,75 kronor.