Skip to content

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på onsdagen den 30 oktober 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Thomas Dahlin.

Emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade enhälligt om nyemission i enlighet med styrelsens förslag. De huvudsakliga villkoren är:

  • Högst 67 824 352 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
  • teckningskurs 1,25 SEK per aktie,
  • företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie,
  • tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 6 november 2019, samt
  • aktieteckning med stöd av företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 11 november till och med den 25 november 2019.

Företrädesemissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med 20 347 306 SEK till 30 520 959 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer öka från 33 912 176 till 101 736 528 aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 84,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är täckt av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent.