Skip to content

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på tisdagen den 22 december 2020 årsstämma under ordförandeskap av styrelsens ordförande Per Thunell.

Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes årsstämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade före årsstämman utövat sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2019 –
31 augusti 2020. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att §1 (firman), §3 (verksamhetsföremålet), och §9 (kallelse) samt §4 (aktiekapitalsgränserna) ändras enligt styrelsens förslag.

Ändring av aktiekapital

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 069 461 kr, fördelat på sammanlagt 101 736 528 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde till 4 öre.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman. Per Thunell valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande, 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. I arvodena ingår arvode för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt godkänd räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2020/2021.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.