Skip to content

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) höll på onsdagen den 27 mars 2013 extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm. Bolagsstämman beslutade bland annat följande.

Minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 160 462 493,47 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Syftet med minskningen är att möjliggöra den nyemission som beslutades av styrelsen den 21 februari 2013.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 21 februari 2013 om emission av nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet innebär bland annat att de som på avstämningsdagen den 3 april 2013 är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 40 nya aktier för varje befintlig aktie. Högst 6 617 010 040 aktier emitteras till en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 463 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammanläggning av aktier

Bolagsstämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande bland annat att 200 aktier befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, och skall i samband med detta offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Fullständiga förslag avseende besluten ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.rnb.se.