Skip to content

RNB har idag ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Brothers, Departments & Stores och Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands AB (publ) meddelar att styrelsen i Bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB (”Departments & Stores”), Polarn O. Pyret AB (”Polarn O. Pyret”) och Brothers AB (”Brothers”) (tillsammans ”Bolagen”) vid Stockholms tingsrätt. Under rekonstruktionen kommer Bolagen att hålla butiker och e-handel öppna. Beslutet att ansöka om rekonstruktion baseras på den likviditetskris som Bolagen för närvarande befinner sig i som en direkt konsekvens av den globala pandemin COVID-19. Rekonstruktionerna är nödvändiga för att dels kortsiktigt ge Bolagen förutsättningar att ta sig igenom den extrema situation som Covid -19 innebär samt dels långsiktigt ge Bolagen den tid som behövs för att få att lösa deras finansiella situation. Samtidigt avser Bolagen genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

 

Traditionell detaljhandel och handelsplatser har under en lång tid varit under stor press från en ökad konkurrens från e-handel. I närtid har Bolagens likviditet försämrats snabbt sedan den globala Coronapandemin (COVID-19) bidragit till minskad turism och snabbt ändrade konsumentbeteenden.

 

Polarn O. Pyret har alltid kännetecknats av ett starkt fokus på hållbarhet, men konkurrenterna har flyttat fram sina positioner. Samtidigt har den senaste vintersäsongens exceptionellt milda väder i kombination med den senaste tidens höga modegrad i Polarn O. Pyrets kollektioner har inneburit att plaggen blivit inaktuella på kortare tid än önskvärt. Bolagets inriktning kommer därför att justeras till att i högre grad erbjuda tidlöst mode med basvaror av hög kvalité.

För att förlänga livslängden för varje plagg har bolaget introducerat Second Hand och PO.P Repairs – lagning av kläder i ett cirkulärt system för återanvändning av barnkläder. Tydliggörande av andrahandsmarknaden sätter ett högre fokus på produkternas återförsäljningsvärde, vilket i sin tur höjer konsumenternas betalningsvilja. Ett större fokus på hållbarhet kommer inte bara inbegripa sortimentet utan även affärsmodellen. Bolagets uppdaterade inriktning styrs av en nytillsatt vd och en ny inköpschef. Bolaget har initierat en ny inköpsprocess samt en ny sortiment- och prismodell. Bolaget kommer även stärka kommunikationen kring det hållbarhetsarbete som genomförs.

 

Brothers har haft en tydlig omstruktureringsplan för att förnya bolaget, men den snabbt försämrade marknadssituationen i detaljhandeln har inneburit att tiden inte räckt till. Brothers har genomgått ett stort omställningsarbete som har innefattat utformningen av ett uppdaterat kunderbjudande för att möta förändringar i konsumentbeteende. De positiva effekterna av detta har börjat märkas i början av året och syns också i bolagets förbättrade resultat i Q2 jämfört med föregående år.

 

Departments & Stores bedriver en fundamentalt sund verksamhet, men där bolaget under flera års tid har investerat i förnyelsen av NK-varuhuset i Stockholm. Detta har lett till färre besökare och kunder på bolagets avdelningar i varuhusen samtidigt som lokalhyror och personalkostnader ökat. Situationen är nu akut efter den globala pandemins påverkan på inhemsk efterfrågan och helt avstannad internationell turism.

 

Genom de åtgärder Bolagen avser att genomföra under rekonstruktionen såväl finansiellt som operationellt räknar Bolaget med att kunna ta sig ur den nuvarande situationen och nå långsiktig lönsamhet och stabilitet. Samtidigt innebär Coronapandemin att situationen för hela näringslivet är mycket osäker och kännbar flera månader framöver. Utifrån de bedömningar som branschföreträdare gjort bedömer Bolagen dock att effekterna av Coronapandemin succesivt kommer att avta.

 

Rekonstruktionsförfarandet bedöms medföra väsentliga eftergifter för såväl fastighetsägare, leverantörer och övriga fordringsägare.

 

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har RNB Retail and Brands ABs styrelse idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt för Bolagen.

 

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i Bolagen och verksamheten fortsätter som vanligt med öppna butiker och e-handel. Detta innebär även att presentkort kommer vara giltiga och returer och byten kommer fungera som vanligt under rekonstruktionen. Under rekonstruktions-perioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktionen. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda Bolagen under rekonstruktionen.

 

För att lösa Bolagens ekonomiska problem ska i huvudsak följande rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

  • Omförhandling av kontrakt med hyresvärdar.
  • Förnyelse av Polarn O. Pyrets inköpsprocess samt struktur i sortimentet. Bolagets uppdaterade inriktning styrs av en nytillsatt vd och en ny inköpschef.
  • Förnyelse och anpassning av Brothers sortiment till den nya marknadsstrategin i och med leveranserna av vårsortimentet 2020.
  • Förberedelse inför slutförandet av ombyggnationen av NK Stockholm, där NK-varumärket förtydligas och förflyttas ännu mer mot modern lyx och premiumkänsla.

 

Med hänsyn till rekonstruktionernas storlek har två rekonstruktörer begärts, advokaterna Ola Sellert och Mats Emthén. Bägge har omfattande erfarenhet av företagsrekonstruktioner.