Skip to content

RNB har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830) (”Obligationslånet”).

I enlighet med kallelsen och vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 30 september 2019 föreslår Bolaget att obligationsinnehavarna genom det skriftliga förfarandet beslutar om följande förändringar i villkoren för Obligationslånet (”Justeringarna”):

  • Definitionen av Slutlig Förfallodag för Obligationslånet ska justeras till att tidpunkten för slutförfall för Obligationslånet senareläggs med två år, från den 2 februari 2021 till den 2 februari 2023.
  •  Definitionen av Tillåten Skuld ska justeras till att även omfatta följande stycke: ”upptaget av Emittenten under ett kortfristigt icke-säkerställt lån för att finansiera Koncernens kortsiktiga likviditetsbehov förutsatt att (i) de Finansiella Förpliktelserna inte överstiger ett aggregerat belopp om (A) SEK 30 000 000 vid någon tidpunkt, eller (B) 60 000 000 för varje sammanhängande period om 365 dagar, (ii) sådant lån inte är utestående längre än tre (3) månader från dagen då lånet lämnades, och (iii) de Finansiella Förplikterna under sådant lån är fullt efterställda Obligationen och den Super Seniora Faciliteten i Emittentens insolvens, konkurs eller företagsrekonstruktion”.
  • Avsnitt 10.1 Återbetalning vid slutförfall ska justeras till att beloppet som betalas per obligation vid slutförfall av Obligationslånet ska vara 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.
  • Avsnitt 10.3 Frivilligt återköp ska justeras till att återköp (call) ska vara tillåtet vid följande datum och med följande lösenpris (a) till och med 31 juli 2021 till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta; (b) från och inklusive 1 augusti 2021 till 31 januari 2022 till 103 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta; och (c) från och inklusive 1 februari 2022 till 31 januari 2023 till 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.

För fullständig beskrivning av Justeringarna, se kallelsen ”Notice of Written Procedure” som idag publicerats på Bolagets hemsida.

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande daterat den 30 september 2019 har Konsumentföreningen Stockholm och Spiltan (Spiltan Räntefond Sverige, Spiltan Högräntefond och Spiltan Aktiefond Stabil), som tillsammans representerar över 82 procent av obligationernas nominella belopp och därmed utgör erforderlig majoritet, på förhand åtagit sig att acceptera och rösta för Justeringarna i det skriftliga förfarandet.