Skip to content

RNB Retail and Brands AB : Kallelse till årsstämma 2013

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 januari 2013 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 januari 2013,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 januari 2013 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08 410 520 00 eller per telefax 08 410 522 90 eller via e-mail: ann-charlotte.rudels@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 januari 2013, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 165.425.251 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 20 januari 2011 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag nedan stöds av aktieägare representerande ca 36 procent av kapital och röster i bolaget.
Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
– att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter,
– att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
– att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 250 000 kr att fördelas med 300 000 till styrelsens ordförande, 137 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet,
– att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
– till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Jan Carlzon, Mikael Solberg, Per Thunell och Ivar Fransson samt nyval av Ann-Sofie Danielsson och Michael Lemner.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.
___________________________________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16 och 17 samt årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 27 december 2012 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 20 december 2012.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i december 2012

Styrelsen Kallelse till årsstämma 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1666372