Skip to content

Stämmokommuniké från årsstämma den 30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 30 maj 2022 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenteras i kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats www.coalalife.com).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det föregående räkenskapsåret.
 • att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för det föregående räkenskapsåret.
 • att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.
 • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Per Carendi (även omvald som styrelsens ordförande), Ebba Fåhraeus och Peter Troija samt att nyvälja Christian Jørgensen till styrelseledamöter;
 • att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor samt att nyvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter;
 • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 • att anta principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
 • att upphäva tillämpliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 • att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med ett belopp motsvarande högst 15 procent av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; samt
 • att ändra bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier varigenom Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.