Skip to content

Upptagande till handel av RNB:s obligation vid Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 16 mars 2018 ett prospekt avseende en senior säkerställd obligation med en löptid om 3 år och en ram upp till om 600 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 400 miljoner kronor emitterats. I pressmeddelandet meddelades även Bolagets avsikt att ansöka om notering samt upptagning till handel av Obligationen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Obligationen och första handelsdag är planerad på onsdag, den 28 mars 2018. Obligationen handlas under kortnamnet RNBS 001.

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 16 mars 2018 i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.rnb.se).