Skip to content

Utnyttjandeperioden för Coala-Life Groups teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967 teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 11 september 2023 och pågår till och med den 22 september 2023. Tre (3) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,25 SEK. Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Coala Life cirka 13,7 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjandet av Teckningsoptionerna i korthet

  • Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår från och med den 11 september 2023 till och med den 22 september 2023.
  • Tre (3) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.
  • Handel med Teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market pågår till och med den 20 september 2023.
  • Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av nya aktier senast den 22 september 2023 förfaller utan värde.
  • Innehavare av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner ska anmäla sin avsikt att utnyttja dessa till sin förvaltare, för vidare instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 22 september 2023 då förvaltare har varierande handläggningstider.
  • Innehavare av direktregistrerade Teckningsoptioner ska anmäla utnyttjandet av dessa genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningssedel, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 22 september 2023. Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.coalalife.comwww.nordic-issuing.sewww.redeye.se).
  • Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Coala Life cirka 13,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK och avser främst arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering.
  • Teckningskursen om 0,25 SEK per ny aktie har fastställts i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, enligt vilka teckningskursen per ny aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen (WVAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, 8 september 2023, dock lägst 0,25 kronor och högst 0,7 kronor per aktie. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.coalalife.com.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Vid utnyttjande av samtliga 164 979 967 Teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 13 748 330,50 SEK till 86 047 942,25 SEK genom utgivande av 54 993 322 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget ökar från 289 198 447 till 344 191 769. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår utspädningen avseende aktierna och rösterna i Bolaget till cirka 16,0 procent.

Rådgivare 

Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt och tilläggsprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 6 februari 2023 respektive den 14 februari 2023.