Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2005 – 31 augusti 2006

1 september 2005 – 31 augusti 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 1.535,2 Mkr (963,7), en ökning med 59 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,2 procent.

• Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 79,6 Mkr (41,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,9 Mkr (36,3). Omstruktureringskostnader och nedskrivningar av engångskaraktär, i samband med integrationen av JC, har belastat resultatet med 49,7 Mkr.

• Omprofilering och förtydligandet av varumärkena JC och J-Store lanserades i augusti. Kostnaden för omprofileringen uppgick till ca 30 Mkr, varav merparten har belastat resultatet i augusti.

• Resultatet efter skatt uppgick till 11,3 (25,8) Mkr efter justering för minoritetens andel, vilket motsvarar 0,31 kronor (0,82) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,0 Mkr (67,9).

• Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 0,41 kr per aktie för verksamhetsåret 2005/2006.

1 juni – 31 augusti 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 539,1 Mkr (266,4). Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,4 procent.

• Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 2,0 Mkr (0,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till -52,1 Mkr (-0,5).

• Resultatet efter skatt uppgick till -41,1 Mkr (-0,6) efter justering för minoritetens andel, vilket motsvarar -0,91 kronor (-0,02) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -66,6 Mkr (22,4).

Efter rapportperioden

• RNB:s innehav av aktier och teckningsoptioner i JC uppgår efter den förlängda acceptperiodens slut till 98,5 procent. RNB har påbörjat processen med att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i JC.

• Genomförande av omstruktureringsåtgärder och bildande av ny organisation pågår.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och Departments & Stores.

Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Departments & Stores är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt butikskoncepten JC, J-Store, Solo, Brothers, Sisters och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 augusti 2006 till 439, varav 210 drivs av franchisetagare.

RNB har förvärvat JC

RNB lämnade i maj 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i JC. Vid räkenskapsårets utgång uppgick RNB:s ägarandel i JC till 94,6 procent. JC har konsoliderats i RNB:s räkenskaper från den 1 augusti 2006. RNB:s innehav av aktier och teckningsoptioner i JC uppgår efter den förlängda acceptperiodens slut till 98,5 procent. RNB har påbörjat processen med att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i JC.

Ett samgående mellan RNB och JC skapar en ledande distributör av nationella och internationella varumärken på den nordiska detaljhandelsmarknaden. Samgående medför ett flertal operativa samordningsfördelar. Synergierna beräknas uppgå till minst 80 Mkr årligen och beräknas kunna ge full effekt från räkenskapsåret 2007/2008.

Genomförande av omstruktureringsåtgärder och bildande av ny organisation pågår

RNB genomför under hösten 2006 omstruktureringsåtgärder och bildande av en ny organisation. Verksamheten kommer i den nya organisationen att drivas i fyra affärsområden: Polarn O. Pyret, JC/J-Store/Solo, Brothers & Sisters samt Varuhus.

Butiksvarumärket Saks kommer att upphöra och butikerna att integreras in i Brothers & Sisters.

Som en följd av omstruktureringen har resultatet i fjärde kvartalet belastats med omstruktureringskostnader om totalt 49,7 Mkr, varav 19,9 Mkr utgör nedskrivningar av tillgångar, vilka i huvudsak är hänförliga till Saks.

Förvärv av Skandinaviskt Herr- och Dammode med verksamhet på NK i Göteborg

RNB förvärvade, med tillträde den 1 december 2005, Skandinaviskt Herrmode AB och Skandinaviskt Dammode AB, som bedriver verksamhet på NK i Göteborg. Den totala butiksytan som förvärvades uppgår till 3.100 kvadratmeter.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 3,1 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 2,4 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning ökade under året till 1.535,2 Mkr (963,7), en ökning med 59 procent. Förvärvet av JC har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt med 198,4 Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under räkenskapsåret med 4,2 procent.

Bruttovinstmarginalen för året uppgick till 48,0 procent (48,8). De nya verksamheter som tillförts RNB under året har haft en negativ påverkan på bruttomarginalen.

Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 79,6 Mkr (41,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,9 Mkr (36,3). Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (25,8). Omstruktureringskostnader om totalt 49,7 Mkr, varav 19,9 Mkr utgör nedskrivningar av tillgångar, vilka i huvudsak är hänförliga till Saks, har belastat resultatet i augusti. Omprofilering och förtydligandet av varumärkena JC och J-Store lanserades i augusti. Kostnaden för omprofileringen uppgår till ca 30 Mkr, varav merparten har belastat resultatet i augusti. Förvärvet av JC har inte bidragit positivt till koncernens resultat under räkenskapsåret.

Fjärde kvartalet

RNB:s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 539,1 Mkr (266,4). Förvärvet av JC har påverkat nettoomsättningen positivt med 198,4 Mkr. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under fjärde kvartalet med 2,4 procent. Bruttovinstmarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 44,4 procent (45,0).

Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader för perioden uppgick till 2,0 Mkr (0,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till -52,1 Mkr (-0,5). Resultatet efter skatt uppgick till -41,8 Mkr (-0,6). Omstruktureringskostnader om totalt 49,7 Mkr, varav 19,9 Mkr utgör nedskrivningar av tillgångar, vilka i huvudsak är hänförliga till Saks, har belastat resultatet i augusti. Omprofilering och förtydligandet av varumärkena JC och J-Store lanserades i augusti. Kostnaden för omprofileringen uppgår till ca 30 Mkr, varav merparten har belastat resultatet i augusti.

Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under året uppgick till 331,4 Mkr (279,5). Rörelseresultatet uppgick till 40,7 Mkr (23,4). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (37). Därutöver finns 38 (25) franchisebutiker, varav 17 (15) i Sverige och 21 (10) i utlandet.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Under året har nya Master-

Franchiseavtal tecknats för marknaderna Finland, Polen, Irland och Ryssland. Styrelsen bedömer att Polarn O. Pyret senast år 2010 bör kunna finnas i minst 20 länder.

Departments & Stores

Nettoomsättningen inom Departments & Stores uppgick under året till 1.206,1 Mkr (685,3).

JC har påverkat nettoomsättningen med 198,4 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 6,0 Mkr (33,7).

Arbetet med att bygga en kraftfull distributionsplattform har fortsatt under året. Förvärvet av JC följer den långsiktiga strategin att bygga ett kraftfullt butiksnät för de marknader som RNB verkar på. Totalt har förvärvet av JC tillfört 283 nya butiker, varav 172 drivs av franchisetagare.

Arbetet med att utveckla distributionsplattformen för varumärkeshandel på varuhus har fortsatt under året. Byggnation och drifttagning av nya butiksytor om ca 3.600 kvadratmeter har genomförts. Per den 1 december 2005 har dessutom Skandinaviskt Herr- och Dammode förvärvats, vilket omfattar en butiksyta om ca 3.100 kvadratmeter på NK i Göteborg.

Därutöver har även ombyggnation av befintliga ytor omfattande ca 2.000 kvadratmeter genomförts. Under perioden har butikskonceptet Champagne avvecklats, vilket påverkat resultatet med -3,7 Mkr.

För att ytterligare stärka samarbetet med våra leverantörer, har avtal tecknats med New Wave Group om att starta en outlet i Kosta. Under juli månad har sammanlagt ca 4.000 kvadratmeter öppnats och därutöver har RNB option på att öppna ytterligare 1.500 kvadratmeter.

Det totala antalet butiker inom distributionsplattformen uppgår till 363 varav 172 drivs av franchisetagare.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 2.862,5 Mkr jämfört med 559,4 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Ökningen av balansomslutningen är hänförlig till förvärvet av JC. Det egna kapitalet uppgick till 1273,0 Mkr (254,7), vilket ger en soliditet om 44,5 procent (45,5).

Det egna kapitalet har under perioden ökat med 1.018,3 Mkr, varav 994,7 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av JC. Av det egna kapitalet är 36,9 Mkr hänförligt till minoritetsägare.

Varulagret uppgick den 31 augusti 2006 till 508,1 Mkr jämfört med 184,3 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen av lagret är i huvudsak relaterad till förvärvet av JC.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,0 Mkr (67,9). Under fjärde kvartalet har kassaflödet påverkats kraftigt negativt av den omfattande grossistverksamheten som tillförts koncernen från förvärvet av JC. Kassaflödet efter investeringar uppgick till

-770,1 Mkr (-6,4), varav förvärv av bolag påverkat kassaflödet negativt med 670,1 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick till 890,2 Mkr jämfört med 104,9 den 31 augusti 2005. Förvärvet av JC har, utöver nyemissionen, finansierats genom upptagande av lån om 666 Mkr.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 217,8 Mkr jämfört med 87,2 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 1.776,4 Mkr (197,7), varav förvärv av bolag utgjorde 1.694,9 Mkr (176,8). Avskrivningar uppgick under perioden till 36,8 Mkr (25,6).

I samband med förvärvet av JC, har 500 Mkr av de koncernmässiga övervärdena hänförts till varumärket JC. Resterande övervärden redovisas som goodwill.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 721 (497) personer. Ökningen är hänförlig till de förvärv som genomförts. Antal heltidsanställda vid periodens slut uppgick till 1.382 personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 37,6 Mkr (20,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,3 Mkr (9,4). I resultatet ingår aktieutdelningar från helägda dotterbolag med 10,0 Mkr (25,0). Periodens investeringar uppgick till 1.703,4 Mkr (183,3), varav förvärv av bolag utgjorde 1.694,9 Mkr (176,8).

Förlustavdrag

Via förvärvet av JC har koncernen tillförts förlustavdrag om 11 MEUR avseende tidigare verksamhet i Tyskland. Dessa förlustavdrag har ej aktierats i koncernredovisningen. Bolaget bedömer att förutsättningarna är goda för att förlustavdragen ska kunna utnyttjas i framtiden. Det totala skattevärdet av dessa förlustavdrag uppgår till 28,6 Mkr.

Aktiesplit 2:1

Per den 1 mars 2006 genomfördes en aktiesplit varvid antalet aktier i bolaget fördubblades. Totala antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 augusti 2006 till 55.172.326.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att oförändrad utdelning lämnas med 0,41 kr per aktie för verksamhetsåret 2005/2006. Den totala utdelningssumman uppgår enligt förslaget till 23,4 Mkr.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma äger rum den 24 januari 2007 kl 17.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm.

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén inför ordinarie årsstämma 2007 består av Jan Carlzon, Claes Hansson och John Wallmark.

Årsredovisning

RNB:s årsredovisning beräknas vara klar i början av januari 2007 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.rnb.se.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för första kvartalet 2006/2007    24 januari 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2006/2007     30 mars 2007

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007     20 juni 2007

Bokslutsrapport för 2006/2007      19 oktober 2007

Stockholm den 20 oktober 2006

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40

CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.