Skip to content

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 9,3 MSEK (1,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -42,9 MSEK (-118,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46,1 MSEK (-120,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -53,4 MSEK (-111,0).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,0 MSEK (-24,7).

Perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 16,8 MSEK (4,1).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -133,6 MSEK (-155,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -139,1 MSEK (-160,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -141,9 MSEK (-150,7).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -2,1 SEK (-25,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -127,8 MSEK (-60,7).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 25 oktober aviserade bolaget att bolaget börjarrapportera månadsvisa
  nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA.
 • Den 15 november meddelade bolaget att bolaget ingått i en konvertibel
  lånefacilitet om 25 Mkr med befintliga aktieägare.
 • Den 23 december kommunicerade bolaget avsikt om att genomföra en
  företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, om cirka 101 Mkr.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 23 februari offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen och bolaget
  tillfördes 84,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader och kvittning av skulder.
 • Den 8 februari offentliggjorde bolaget en utökning av garantikonsortiet i nyemissionen
  till cirka 83 procent.
 • Den 6 februari offentliggjorde bolaget prospekt i samband med bolagets företrädesemission.
 • Den 28 januari kommunicerade bolaget att avtal om utökat tjänsteerbjudande
  inom RPM, täckande drygt 40% av anslutna patienter tecknats.
 • Den 26 januari hölls extra bolagsstämma i bolaget där beslut om emission samt inval
  av Per Lindeberg till styrelsen gjordes.

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia
Vi kan konstatera att vi genom ökad patientvolym har lyckats utveckla vår affär på den amerikanska
marknaden. Nu ökar vi dessutom aktivt intäkterna per patient.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av
kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM)
krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har.

I februari 2022 lanserade vi vår satsning på Managed RPM i USA som en fullservicetjänst för distansövervakning
av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Vi byggde under året upp vår egen organisation under namnet
Qorum Partners och förvärvade i augusti dessutom det amerikanska bolaget Vitrics, även det verksamt
inom Managed RPM. Dessa satsningar visade under hösten tydliga resultat. Vi kommunicerade i december vår
satsning på den utökade tjänst som ger klinikerna ett robust underlag i form av patientdata och när detta skrivs
är den modellen fullt genomförd. Idag monitoreras samtliga anslutna patienter i USA med den utökade tjänsten
vilket också innebär att vår intäkt per patient stiger avsevärt.

Vi har höga förväntningar på vår framtida utveckling. I oktober började vi månatligen rapportera våra siffror
över antalet anslutna patienter och över intäkterna, mätt som årsintäkter. För februari månad 2023 var dessa
siffror 3 700 patienter och 4,6 MUSD (3.7MUSD i januari 2023). Ökningen i patientintäkter i och med den utökade
tjänsten är således mycket god. Även i beaktande att vi behövt förstärka organisationen för att kunna leverera den
utökade tjänsten ligger vi idag väl i linje med vårt finansiella mål: att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med
positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%. Under slutet av 2022 hade vi höga kostnader av engångskaraktär för främst regulatoriska frågor men också för vårt expanderade erbjudande i USA. Vi ser nu att
under början av 2023 så sjunker kostnaderna tillbaka och minskar med 20% per såld krona från Q2 2023, i enlighet
med målet som presenterades den 22 november 2022.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i Bokslutskommuniké januari-december 2022.

Bokslutskommuniké januari-december 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/