Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 30 nov 2009

Första kvartalet, 1 september 2009 – 30 november 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 743,2Mkr (783,5), en minskning med 5,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33,5 Mkr (40,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 34,1 Mkr (22,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 25,2 Mkr (16,6), vilket motsvarar 0,17 kronor (0,15) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,1 Mkr (-169,7).
  • RNB har genomfört en riktad emission till Konsumentföreningen Stockholm och en företrädesemission till existerande aktieägare, vilka totalt har tillfört bolaget ca 315 Mkr före emissionskostnader.