Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 30 nov 2010

Första kvartalet, 1 september 2010 – 30 november 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 787 Mkr (743), en ökning med 5,9 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -3,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 6,3 procent.
  • Rörelseresultatet förbättrades med 13 Mkr och uppgick till 47 Mkr (33). Resultatet har belastats med avvecklingskostnader på 3 Mkr för den avveckling av verksamheten på Illum Kids som sker i januari 2011.
  • Resultatet före skatt uppgick till 41 Mkr (34). Finansnettot påverkades positivt av omvärderingen av valutaterminer till dagskurs med 2 Mkr. Föregående år var motsvarande post positiv med 6 Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 34 Mkr (25), vilket motsvarar 0,20 kronor (0,17) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 Mkr (-15).