Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 31 maj 2021

Ljusnande vår för Brothers

Kvartalet visade en efterlängtad ökning av antalet kunder och ökad försäljning för Brothers. Brothers har en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal två och ökar sin marknadsandel inom herrmode. Utvecklingen har fortsatt i juni månad. Avyttringen av Polarn O. Pyret slutfördes i kvartalet och det är nu fortsatt fokus i koncernen på att hitta en lösning för kvarvarande verksamhet.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2021 – 31 MAJ 2021 I SAMMANDRAG

 •  Nettoomsättningen ökade till 61 Mkr (59).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden ökade med 20,1 procent (-32,1).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för affärsområdena ökade med 14,0 procent (-32,5), jämfört med marknadens ökning om 19,8 procent (-28,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -19 Mkr (-88).
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -27 Mkr (-106).
 • Resultat efter skatt uppgick till 102 Mkr (-318).
 • Resultat per aktie var 1,00 kronor (-3,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 45 Mkr (147).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2020 – 31 MAJ 2021 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 163 Mkr (293).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -17,0 procent (-16,5).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för affärsområdena minskade med -20,5 procent (-15,8), jämfört med marknadens nedgång om -12,7 procent (-9,9).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -15 Mkr (-160). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -44 Mkr (-198).
 • Resultat efter skatt uppgick till 118 Mkr (-385).
 • Resultat per aktie var 1,15 kronor (-4,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 81 Mkr (235).
 • Affärsområdet Departments & Stores avyttrades i kvartal två.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Affärsområdet Polarn O. Pyret avyttrades i mars till en preliminär köpeskilling om 353 Mkr.
 • VD och Koncernchefen Kristian Lustin sa upp sig på egen begäran i början maj för att påbörja en ny befattning på ett annat bolag.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Resterande 120 Mkr av den preliminära köpeskillingen från avyttringen av Polarn O. Pyret erhölls den 28 juni.
 • Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 30 juni.