Skip to content

Den fjärde perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Ökad försäljning för Brothers

Perioden visade en fortsatt ökning av antalet butiksbesökare och försäljning för Brothers.
Brothers hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal tre och sålde över förväntan under flera månader vilket medfört ett lågt varulager. Fortsatt fokus i koncernen på att hitta lösningar för kvarvarande verksamhet.

FJÄRDE PERIODEN, 1 JUNI 2021 – 31 AUGUSTI 2021 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 85 Mkr (70).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för Brothers ökade med 17,5 procent (-24,3), jämfört med marknadens ökning om 21,9 procent (-18,4).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -7 Mkr (-8).
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -11 Mkr (-21).
 • Periodens resultat uppgick till -6 Mkr (-50).
 • Resultat per aktie var -0,07 kronor (-0,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13 Mkr (9).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2020 – 31 AUGUSTI 2021 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 248 Mkr (363).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -14,3 procent (-20,2).
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för affärsområdena minskade med -17,0 procent (-20,4), jämfört med marknadens nedgång om -4,3 procent (-12,1).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -21 Mkr (-168).
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -56 Mkr (-220).
 • Periodens resultat uppgick till 111 Mkr (-435).
 • Resultat per aktie var 1,08 kronor (-5,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 93 Mkr (243).
 • Affärsområdet Departments & Stores avyttrades i kvartal två.
 • Affärsområdet Polarn O. Pyret avyttrades i kvartal tre.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE PERIODEN

 • En extra bolagsstämma i augusti beslutade att ändra räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 31 december 2021. Nästa rapport, bokslutskommunikén, kommer att omfatta perioden september 2021 – december 2021.
 • Resterande 120 Mkr av den preliminära köpeskillingen från avyttringen av Polarn O. Pyret erhölls den 28 juni.
 • Obligationslånet amorterades med ytterligare 120 Mkr den 15 juli.