Skip to content

Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

I kvartalsrapporten redovisades felaktiga uppgifter avseende koncernens kostnader och därmed även koncernens resultat. Bolaget redovisade för höga kostnader inom förändring varulager under kvartal två med 1,4 MSEK som skulle hanterats som en intern transaktion och skulle ha eliminerats vid konsolideringen av bolagets siffror. Detta medförde högre kostnader och ett lägre resultat för bolaget. Förändring av varulager uppgick före korrigering till -4,2 MSEK och efter korrigering till -2,8 MSEK. Samtliga resultatmått i resultaträkningen förbättras med 1,4 MSEK, enligt nedan korrigerat pressmeddelande.

Bolaget har korrigerat uppgiften och publicerat en ny version av kvartalsrapporten https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ .

Korrigerat pressmeddelande återfinns nedan.

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -28,4 MSEK (-40,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -30,9 MSEK (-41,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-38,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (-50,9).

Perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,7 MSEK (2,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -60,6 MSEK (-71,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -64,8 MSEK (-73,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -62,9 MSEK (-70,1).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,3 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -58,7 MSEK (-86,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 9 juni kommunicerade bolaget att avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar tecknats.
 • Den 26 maj meddelades det att bolaget är en av tre utvalda samarbetspartner till ett pilotprojekt inom digital hemmonitorering som genomförs av Region Stockholm.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 2 augusti kommunicerade bolaget att Emma Strömfeldt avgår som styrelseledamot i Coala Life Group AB (publ).
 • Den 11 juli kallade bolaget till en extra bolagsstämma den 31 juli för beslut om en riktad nyemission till några av bolagets största ägare. På den extra bolagsstämman godkändes den riktade nyemissionen vilket tillför bolaget 17 Mkr före avdrag för transaktionskostnader

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia
Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Coala Life erbjuder erbjuder en fullservicetjänst – Managed RPM – för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Den ger patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat prediktivt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Den amerikanska RPM-marknaden är en marknad i stark tillväxt och enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. Rapporten stöder vår strategi på den amerikanska RPM-marknaden och är i linje med vår egen analys utifrån det intresse vi möter från amerikanska kliniker.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.
Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+44 7849 257 532, dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45, richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.