Skip to content

Pressmeddelanden

Ändrat antal aktier och röster i RNB

Till följd av den företrädesemission som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) slutfört under december har antalet aktier och röster i Bolaget ändrats.

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019. Ändring av bolagsordning Årsstämman beslutade att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att antalet styrelseledamöter…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 30 november 2019

Man of a kind med positivt resultat RNB startade e-handel inom lyxsegmentet för män, Man of a kind år 2016. Under kvartalet har en mycket viktig milstolpe nåtts genom att kvartalsresultatet uppnår svarta siffror för första gången. Fokus har varit på fullprisförsäljning och trots avsaknad av rabatter har segmentet växt…

RNB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 25 november 2019 avslutades teckningstiden i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,00 procent där cirka 68,79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 2,89 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,32 procent tecknades av garanter. Genom företrädesemissionen…

Lyckad lagerflytt

Butikskedjorna Polarn O. Pyret och Brothers, som ägs av RNB Retail and Brands AB (publ), har under hösten flyttat centrallagret till ett nytt lager som Nowaste Logistics etablerat. Flytten har nu genomförts med bra resultat och sedan i början av november förses kunder och butiker med varor från en högautomatiserad…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 december 2019 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Styrelser i RNBs dotterbolag

Efter genomförd separation av affärsområdena, föreslår styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) nya sammansättningar av ledamöter i dotterbolagens styrelser från mitten av december 2019.

RNB bjuder in till investerarträff i Stockholm

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) bjuder in till investerarträff i samband med företrädesemission med teckningsperiod som löper under perioden 11 november – 25 november 2019. Investerarträffen kommer att äga rum den 13 november 2019 klockan 12:00 på Bolagets kontor i Stockholm.

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på onsdagen den 30 oktober 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Thomas Dahlin.

Beslutade ändringar i obligationslånet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) förslagna ändringar i Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830) (”Obligationslånet”) har godkänts.

Bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Negativa omstruktureringseffekter Lägre nettoomsättning i kvartalet men tillväxten i e-handeln fortsatte. Readriven försäljning pressar bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet fortsätter i hög takt men påverkar verksamheterna. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill uppgick till -32 Mkr (3) i kvartalet.

Kallelse till extra bolagsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) org.nr. 556495-4682 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 33 i Stockholm. Anmälan och registrering För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24…

RNB genomför en garanterad nyemisson om 85 MSEK och förlänger obligationslånet i två år

Styrelsen för RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen som är fullt ut garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som beräknas hållas omkring den 30 oktober 2019.…

Preliminärt resultat för RNBs fjärde kvartal 2018/19

Rörelseresultatet för RNB Retail and Brands AB (”RNB”) förväntas i det fjärde kvartalet 2018/19 uppgå till mellan -35 och -39 MSEK jämfört med -3 MSEK för det fjärde kvartalet 2017/18. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer därtill att påverkas negativt av nedskrivning av goodwill om 65 MSEK. EBITDA exklusive omstruktureringskostnader…

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på måndagen den 12 augusti 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Henric Levin.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 augusti 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 33, plan 4 i Stockholm.

Delårsrapport för perioden 1 September 2018 – 31 maj 2019

Omstruktureringen fortskrider Ökad nettoomsättning i kvartalet där tillväxten i e-handeln fortsatte. En svag jämförbar försäljningsutveckling som ändock var bättre än marknaderna. Readriven försäljning fortsatte att pressa bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet är i full fart och tidig höst blir ägarförändringar en möjlighet. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -10 Mkr (6)…

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 28 februari 2019

Fortsatt ökad e-handel i ett blandat kvartal Trenden fortsatte även i det andra kvartalet med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i RNBs alla länder. Tillväxten i e-handeln fortsatte att vara kraftig i alla koncept med en ökning på mer än 40% i kvartalet. Readriven försäljning pressade…