Skip to content

Pressmeddelanden

Coala Life byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Coala Life meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Coala Life har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2023

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (5,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -30,0 MSEK (-27,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-28,2). Resultatet efter skatt uppgick till -31,4 MSEK (-18,5). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,1 SEK (-0,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,4 MSEK (-36,1). Perioden 1 januari…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med…

Coala-Life Group AB (publ) föreslår kommande extra bolagsstämma att fatta beslut om företrädesemission om cirka 75,4 MSEK samt har upptagit bryggfinansiering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA…

Coala Life nyckeltal oktober USA och preliminära siffror kvartal 3 2023

Coala Life Group ger idag preliminära siffror inför kvartalsrapporten som publiceras den 23 november samt nyckeltal för oktober 2023 Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till ca 14 MSEK (5,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till ca -30 MSEK (-27,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -32 MSEK (-28,2). Resultatet efter skatt uppgick till ca -31 MSEK…

Teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjades till cirka 45 procent och Coala Life tillförs cirka 6,2 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under första kvartalet 2023. Totalt utnyttjades 74 803 059 Teckningsoptioner för teckning av 24 934 353 nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie,…

Coala-Life upptar brygglån om 5 MSEK för att säkra kortsiktigt likviditetsbehov

Coala-Life Group AB (publ) ("Coala Life" eller "Bolaget") har idag, den 19 september 2023, ingått ett brygglåneavtal med en extern långivare om 5 MSEK i syfte att kortsiktigt säkra Bolagets likviditetsbehov. Coala Lifes rörelsekapital ligger, på grund av betalningsvillkor med betalningstid på närmare tre månader, i växande omfattning bundet i kundfordringar. Det factoring-avtal som Bolaget…

Utnyttjandeperioden för Coala-Life Groups teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967 teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 11 september 2023 och pågår till och med den 22 september 2023. Tre (3) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning…

Coala Life sänker bolagets totala kostnader med omkring 30%

Bolaget initierar ett kostnadsbesparingsprogram som ska minska de löpande driftskostnaderna samtidigt som säljresurserna i högre grad kopplas till prestation och utfall. Programmet startar omgående och kommer att ge effekt redan under oktober 2023. Fullt genomfört i januari 2024 minskar Coala Lifes totala driftskostnader med omkring 30 procent. Bakgrunden till kostnadsbesparingsprogrammet är att omsättningstillväxten inte har…

Coala Lifes CFO lämnar bolaget

Coala-Life Group ABs CFO, Richard Roa, har på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför bolaget. Richard Roa kvarstår i bolagets tjänst till slutet av september. Som tf CFO från och med 1 september har bolagets controller Robin Danielsson Källmark utsetts. Coala Life har inlett processen med att hitta en ny…

Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. I kvartalsrapporten redovisades felaktiga uppgifter avseende koncernens kostnader och därmed även koncernens resultat. Bolaget redovisade för höga kostnader…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,8 MSEK (-40,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-41,4). Resultatet efter skatt uppgick till -29,2 MSEK (-38,5). Resultatet per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (-50,9). Perioden 1 januari 2023 –…

Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ)

Emma Strömfelt har meddelat styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) att hon av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Emma Strömfelt har varit styrelseledamot i Coala Life sedan årsstämman våren 2023. Vi beklagar att Emma Strömfelts tid i styrelsen blev så kort, men har största respekt för hennes beslut, tackar för…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 juli 2023 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 34 210 530 aktier…

Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 juli 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med…

Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar

Coala Life har idag tecknat ett avtal om finansiering av kundfordringar i USA för att stärka bolagets rörelsekapital. Avtalet, som omfattar factoring, har tecknats med Sverige-baserade Aros Kapital. Den snabba omsättningstillväxten i Coala Life gör att det rörelsekapital som binds i kundfordringar löpande växer kraftigt.  För att säkerställa den finansiella uthålligheten vid fortsatt stark tillväxt har bolaget tecknat ett factoringavtal som möjliggör…

Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 16 maj 2023 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenteras i kallelsen till stämman som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats www.coalalife.com). Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 11,6 MSEK (1,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -32,2 MSEK (-30,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,9 MSEK (-31,6). Resultatet efter skatt uppgick till -35,1 MSEK (-31,4). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-0,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -31,3 MSEK (-35,4). Väsentliga händelser under…

Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ)

Coala-Life Group ABs årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com. Coala-Life Group AB publicerar härmed sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns som bifogad fil eller tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa…

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade till 9,3 MSEK (1,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -42,9 MSEK (-118,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46,1 MSEK (-120,5). Resultatet efter skatt uppgick till -53,4 MSEK (-111,0). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,0 MSEK (-24,7). Perioden 1 januari…

Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget omförhandlat avtal som inbegriper ytterligare ca 20%, 700 patienter, avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%. Bolaget har nu anslutit ca 90%…

Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Den företrädesemission av units bestående av nya…

Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller…

Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller…

Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller…

Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller…

Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life’s företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. I morgon inleds teckningsperioden i Coala-Life Group…

Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget tecknat omförhandlade avtal som inbegriper 12 kliniker och ca 1 500 uppkopplade patienter avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%. ”Vi är…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att…

Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”)…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022

 Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade till 5,0 MSEK (0,9). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,8 MSEK (-16,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,2 MSEK (-16,9). Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 MSEK (-16,0). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-7,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36,0 MSEK (-13,7). Perioden 1…

Coala Life nyckeltal oktober, USA

Nyckeltal för oktober 2022: Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022: 2 800 Årstakt omsättning per 31 oktober 2022: 3,2 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av oktober.Årstakt omsättning per 31 oktober 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…

Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller ”Bolaget”) har ingått ett lånefacilitetsavtal om 25 MSEK med ett konsortium av befintliga ägare för att säkra Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov. Lånefaciliteten finns tillgänglig för Bolaget att nyttja i dess helhet senast den 31 mars 2023 och förfaller den 31 december 2023. Bolaget har idag, den 15 november 2022,…

Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA

Coala Life inleder månadsvis rapportering av nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA. De nyckeltal som kommer rapporteras månatligen är antalet patienter som bolaget distansmonitorerar i USA i slutet av varje månad samt beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt. Coala Lifes rapportering av dessa nyckeltal kommer ske den tredje…

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022

Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (0,9). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -40,7 MSEK (-9,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,4 MSEK (-9,8). Resultatet efter skatt uppgick till -38,5 MSEK (-9,8). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,6 SEK (-4,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -50,9 MSEK (-10,2). Perioden 1 januari…

Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022

Första kvartalet 2022 Intäkterna uppgick till 1,8 MSEK (1,3). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -26,9 MSEK (-13,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,0 MSEK (-13,8). Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-13,9). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,4 MSEK (-14,3). Väsentliga händelser under…

Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm

Coala Life meddelar idag att amerikanska Food & Drug Administration (FDA) godkänt ytterligare indikationer och användningsområden för Coala Heart Monitor. Det nya FDA 510k-godkännandet möjliggör att systemet även kan användas för auskultation och övervakning av patienters lungor på distans. Den nya funktionaliteten tillgängliggörs omedelbart till existerande och nya användare.

Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) löpte ut den 11 april 2022. 36 514 460 aktier, motsvarande cirka 82,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 531 844 aktier, cirka 5,7 procent av de erbjudna…

Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”), (Nasdaq First North Growth Market: COALA), offentliggör idag ett s.k. EU-tillväxtprospekt med anledning av den fullt garanterade företrädesemissionen avseende nya aktier vars villkor offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 17 mars 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns…

Styrelsen för Coala-Life Group har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

Styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 14 mars 2022, beslutat om en företrädesemission om cirka 44,2 miljoner aktier till en teckningskurs om 3,40 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och…

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 14 mars 2022 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag avseende införande av incitamentsprogram som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com.

Komplettering: Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med kliniker till och med första kvartalet

Komplettering avser avsaknad av hänvisning till marknadsmissbruksförordningen som nu bifogas i detta pressmeddelande: I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med…

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021 Intäkterna uppgick till 1,0 MSEK (0,2). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -118,0 MSEK (-15,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -120,5 MSEK (-16,5). Resultatet efter skatt uppgick till -111,0 MSEK (-16,6). Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -6,1 SEK (-8,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,7 MSEK (-15,3). Resultatet påverkas av…

Coala-Life Group avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”), (Nasdaq First North Growth Market: COALA), meddelar härmed att styrelsen har för avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 150 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen kommer kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring…

Coala-Life Group AB senarelägger publiceringen av 2021 års årsredovisning till den 15 mars

Årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras tisdagen den 15 mars, 2022, mot tidigare kommunicerad tid den 23 februari, 2022. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor – en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsövervakning, analys…

Coala Life avyttrar dotterbolaget Departments and Stores Europe AB för 22,2 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) har idag via dotterbolaget Portwear AB ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Department and Stores Europe AB till AB Sagax. Affären är villkorad och transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, avslut av affären är planerad till 1 mars 2022. Avslutad affär inbringar en försäljningslikvid på ca 22,2 Mkr…

RNB Retail and Brands har bytt företagsnamn till Coala-Life Group och byter därmed listningsnamn och kortnamn samt lanserar ny hemsida

Bolagsverket har registrerat namnändringen från RNB Retail and Brands AB till Coala-Life Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn från och med den 22 november 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Coala-Life Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara COALA. ISIN och instrument-ID förblir…

Återstående 2 765 608 nya aktier i RNB Retail and Brands apportemission har idag tecknats och betalats genom tillskjutande av återstående aktier i Coala-Life

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) genomförde den 8 november 2021 tillträdet avseende förvärvet av Coala-Life AB (”Coala-Life”), som kommunicerades den 27 september 2021, och meddelade att samtliga villkor för förvärvet var uppfyllda. Bolagets styrelse beslutade den 8 november 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 oktober 2021, om en apportemission av…

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands slutför förvärvet av Coala-Life, avyttringen av Brothers & Sisters, konverteringen av skuld och byter namn till Coala-Life Group samt utser ny styrelse, VD och ledning.

RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag genomfört tillträde avseende förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och försäljningen av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB samt slutfört tidigare kommunicerad konvertering av skuld till sammanlagt 5 030 294 aktier och ovillkorade kapitaltillskott i Bolaget. Med…

RNB Retail and Brands beslutar om nyemission för skuldkonvertering, fastställer avstämningsdag för skuldkonvertering och informerar om avnotering av det Seniora Obligationslånet

Styrelsen för RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman i Bolaget den 29 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 4 332 400 aktier i syfte att genomföra den konvertering av hela det utestående nominella beloppet under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det…

RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vid dagens extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie. Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen för RNB har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen…

Kommuniké från extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB

Vid extra bolagsstämman i RNB Retail and Brands (”RNB” eller ”Bolaget”) den 29 oktober 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.rnb.se. Beslut om riktad nyemission av…

RNB Retail and Brands erhåller villkorat godkännande om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 26 oktober 2021 att RNB:s styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. RNB har idag erhållit godkännande om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att RNB:s aktie godkänns för upptagande till…

RNB Retail and Brands offentliggör resultatet av de Skriftliga Förfarandena under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen som påkallades den 15 oktober 2021

Den 15 oktober 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") och Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen"), att kalla till skriftliga förfaranden ("Skriftliga Förfaranden"). Såsom beskrivits närmare i kallelserna till…

RNB Retail and Brands ansöker om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

Styrelsen för RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om avnotering av RNB:s aktie från Nasdaq Stockholm. Den 27 september 2021 offentliggjorde RNB avsikten att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB genom apportemission av aktier i RNB och i samband därmed byta marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First…

RNB Retail and Brands AB uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning om Coala-Life AB

RNB Retail and Brands AB ("RNB" eller "Bolaget") offentliggör att Nasdaq Stockholm AB idag har meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market. RNB offentliggör idag också den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av den transaktion som RNB offentliggjort genom pressmeddelande den 27 september 2021, varigenom RNB avser förvärva Coala-Life AB…

RNB Retail and Brands AB och Coala-Life AB ingår lock Up-avtal med aktieägare vars ägande uppgår till 51 procent av det totala antalet aktier efter genomfört omvänt förvärv och skuldkonverteringar

Med anledning av RNB Retail and Brands AB:s (”RNB” eller ”Bolaget”) förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom en apportemission, som kommunicerades av Bolaget den 27 september 2021, har vissa aktieägare i Coala Life och i RNB ingått s.k. lock up-avtal med sedvanliga villkor. Enligt avtalet förbinder sig ägare som kommer att inneha cirka 51 procent…

RNB Retail and Brands påkallar skriftliga förfaranden under det Seniora Obligationslånet och Hybridobligationen samt informerar om justering av tidigare kommunicerade villkor för konvertering av skuld

RNB RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") påkallar skriftliga förfaranden under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830 (det "Seniora Obligationslånet") och Bolagets efterställda företagsobligation med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0015658703 ("Hybridobligationen") ("Skriftliga Förfaranden") i syfte att, bland annat, godkänna den tidigare kommunicerade försäljningen av Brothers & Sisters AB och godkänna att dels konvertera…

Kallelse till extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB

Aktieägarna i RNB Retail and Brands AB, org.nr 556495-4682 (”RNB” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 29 oktober 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman…

RNB Retail and Brands har ingått avtal om förvärv av Coala Life

RNB Retail and Brands AB (”RNB”) har idag ingått avtal om förvärv av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission. Avtalet har ingåtts i enlighet med den avsikt som RNB kommunicerade den 27 september 2021. Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför ett system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och…

RNB RETAIL AND BRANDS SÄLJER BROTHERS

RNB Retail and Brands AB har idag avtalat att sälja Brothers till Jotunfjell Partners för 10 miljoner kronor i köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter att ha avyttrat verksamheten i Departments & Stores…

RNB Retail and Brands avser avyttra befintlig verksamhet, lösa skuldfinansiering och genom apportemission förvärva Coala Life, ett medicinskt plattformsbolag inom digital hjärt- och lungdiagnostik

RNB Retail and Brands (”RNB”) offentliggör avsikten att avyttra befintlig verksamhet genom försäljning av Brothers, göra bolaget skuldfritt genom att bland annat konvertera delar av utestående obligationslån och övriga skulder mot aktier i RNB genom kvittningsemission samt att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission. Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag…

NY CFO I RNB RETAIL AND BRANDS

RNB Retail and Brands AB har utsett Richard Roa till ekonomi- och finanschef (CFO). Richard är civilekonom från Stockholms universitet och är för närvarande Interim Group Business Controller på RNB. Richard tillträder den 1 november 2021. Richard Roa har arbetat på RNB sedan 2019. Richard är civilekonom från Stockholms universitet och har erfarenhet från flertalet…

Den fjärde perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Ökad försäljning för Brothers Perioden visade en fortsatt ökning av antalet butiksbesökare och försäljning för Brothers. Brothers hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal tre och sålde över förväntan under flera månader vilket medfört ett lågt varulager. Fortsatt fokus i koncernen på att hitta lösningar för kvarvarande verksamhet.

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 23 augusti 2021

Den 23 augusti 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare i kallelsen till…

RNB Retail and Brands AB påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna en förlängning av anståndet för vissa räntebetalningar

RNB Retail and Brands AB) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Syftet med det Skriftliga Förfarandet är, bland annat att, godkänna att anståndet om vissa räntebetalningar förlängs till och med den 1 december 2021 samt besluta om…

Kommuniké från extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands

RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) höll på tisdagen den 10 augusti 2021 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av advokat Johan Wigh. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes stämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare.…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 120 000 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 120 000 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen"). Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av att Bolaget erhållit återbetalning av utestående belopp under ett pantsatt skuldebrev…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 31 maj 2021

Ljusnande vår för Brothers Kvartalet visade en efterlängtad ökning av antalet kunder och ökad försäljning för Brothers. Brothers har en kraftigt ökad försäljning jämfört med kvartal två och ökar sin marknadsandel inom herrmode. Utvecklingen har fortsatt i juni månad. Avyttringen av Polarn O. Pyret slutfördes i kvartalet och det är…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RNB RETAIL AND BRANDS AB

Aktieägarna i RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 augusti 2021. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att stämman genomförs utan…

Kristian Lustin avgår som VD och koncernchef för RNB Retail and Brands

Kristian Lustin har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef för att gå vidare till en ny befattning på ett annat bolag. Han har sex månaders uppsägningstid. Kristian tillträdde som VD och koncernchef den 1 januari 2020 och var dessförinnan ekonomi- och finanschef sedan 2015. ”Jag vill tacka Kristian för allt…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 158 678 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 158 678 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen"). Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av Bolagets försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB. Avstämningsdag…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 28 februari 2021

Avyttringstid Efter ett fokuserat arbete med att hitta nya ägare till dotterbolagen avyttrades Departments & Stores (inklusive Man of a kind) i februari samt att Polarn O. Pyret fick nya ägare i mars. Fokus ligger nu på att hitta en bra lösning för de kvarvarande delarna i koncernen med RNB…

RNB SLUTFÖR AVYTTRINGEN AV POLARN O. PYRET

RNB Retail and Brands AB har idag slutfört avyttringen av Polarn O. Pyret till Procuritas. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen med syftet att avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Avyttringen av Polarn O. Pyret, som tillkännagavs den 10 mars 2021, har nu…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 22 mars 2021

Den 22 mars 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Genom pressmeddelande den 10 mars 2021…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Genom pressmeddelande den 10 mars 2021 offentliggjorde Bolaget att det ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB ("Transaktionen"). Syftet med…

RNB Retail and Brands AB (publ) emitterar SEK 85 000 000 hybridobligationer genom konvertering av skuld till innehavarna av bolagets seniora obligation

I enlighet med det beslut som fattades i det skriftliga förfarandet för vilket kallelse distribuerades den 26 februari 2021 har RNB Retail and Brands AB (publ) ("Emittenten") idag emitterat SEK 85 000 000 efterställda förlagsobligationer med evig löptid och rörlig ränta ("Hybridobligationer"). Hybridobligationerna emitterades till innehavarna av Emittentens seniora obligation med ISIN SE0010625830 ("Seniora Obligationen"),…

RNB SÄLJER POLARN O. PYRET TILL PROCURITAS

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja Polarn O. Pyret till Procuritas för 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis i preliminär köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 26 februari 2021

Den 26 februari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare i kallelsen till…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga Betalningsblockeringen och besluta om konvertering

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (Eng. Payment Block Event) (såsom definerat i Obligationsvillkoren) till den 30 april…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet"). Såsom beskrivits i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjorts av Bolaget och Agenten den…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att waiva vissa bestämmelser i villkoren för dess utestående obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") för att waiva vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren"). Bolaget offentliggjorde tidigare idag, via ett pressmeddelande, att en överenskommelse träffats med NK Retail AB avseende försäljningen av tillgångarna i Departments & Stores till en preliminär köpeskilling…

RNB SÄLJER VERKSAMHETEN I DEPARTMENTS & STORES TILL NK

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja inkråmet i verksamheten Departments & Stores till NK Retail AB för 58 miljoner kronor i preliminär köpeskilling. RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. En…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 11 januari 2021

Den 11 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen och göra vissa justeringar i intercreditoravtalet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren") och vissa justeringar av ett intercreditoravtal ursprungligen daterat den 5 februari 2018 ingått mellan Bolaget, Super Senior Creditors (såsom definierat i Obligationsvillkoren) och Nordic Trustee…

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på tisdagen den 22 december 2020 årsstämma under ordförandeskap av styrelsens ordförande Per Thunell. Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes årsstämman utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade…

Delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 30 november 2020

Fokus framåt Polarn o. Pyrets försäljning var bra och de redovisar ett förbättrat operativt rörelseresultat. RNB’s fokus på e-handel har medvind och e-handelsandelen av total försäljning per rullande tolv månader ökade i kvartalet och uppgår nu till 19 procent, där Polarn O. Pyret ligger i topp på 40 procent i…

Årsredovisning 2019/2020

Den svenska versionen av årsredovisningen för 2019/2020 finns nu tillgänglig som nedladdningsbar PDF. Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 20:20 CET.   För ytterligare information, vänligen kontakta:Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämman 2020 tisdagen den 22 december 2020.   Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 6 oktober 2020

Den 6 oktober 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits…

Bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Företagsrekonstruktionerna avslutas RNB var fortsatt påverkad av coronakrisen under det fjärde kvartalet om än i mindre utsträckning än i det tredje kvartalet. Företagsrekonstruktionerna har fortgått enligt plan och i det arbetet har verksamheterna omstöpts och är nu i bra form när rekonstruktionerna kommer att avslutas i början av november. Det…

Stockholms tingsrätt fastställer RNB Retail and Brands dotterbolags ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har idag vid borgenärssammanträden fastställt de framlagda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB. Ackordsförslagen godkändes av ackordsborgenärerna. Tingsrättens beslut innebär att de företagsrekonstruktioner som pågått sedan den 23 mars 2020 upphör i samband med att beslutet vinner laga…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB tillåts fortsätta till och med 23 december 2020. Stockholms tingsrätt har idag beslutat att företagsrekonstruktionerna får fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. till och med den 23 december 2020. Stockholms tingsrätt beslutade den 23…

RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 17 september 2020

Den 17 september 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att besluta om obligationsinnahavarnas godkännande av det ackordsförslag som innebär en nedskrivning med 75…

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen som pågått sedan Företagsrekonstruktionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") har tidigare, genom pressmeddelande som publicerades den 23 mars 2020, offentliggjort att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235–7383 och Brothers AB, org. nr 556513–6826 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt ("Företagsrekonstruktionen"). Bolaget påkallar idag, som en följd av…

RNB:s dotterbolag ger in begäran om ackordsförhandlingar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt givit in begäran om ackordsförhandlingar samt förlängning av företagsrekonstruktionerna. Ackordserbjudandena presenterades den 1 juli och medför för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt…

RNB initierar skriftligt förfarande i syfte att godkänna ackordsförslag i vissa dotterbolag

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort, genom pressmeddelande som publicerades den 1 juli 2020, att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235-7383 och Brothers AB, org. nr 556513-6826 (tillsammans "Dotterbolagen"), vid Stockholms tingsrätt presenterat ett ackordsförslag som Dotterbolagen kommer att lämna till…

RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 7 augusti 2020

Den 7 augusti 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"). Såsom beskrivits närmare…

RNB Retail and Brands AB (publ) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga perioden för Betalningsblockeringen som pågått sedan Företagsrekonstruktionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") har tidigare, genom pressmeddelande som publicerades den 23 mars 2020, offentliggjort att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org. nr 556235–7383 och Brothers AB, org. nr 556513–6826 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt ("Företagsrekonstruktionen"). Bolaget påkallar idag, som en följd av…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har beslutat att RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB företagsrekonstruktioner tillåts fortsätta till och med 23 september 2020. ”Vi lämnade ackordsförslagen den 1 juli och har målsättningen att avsluta rekonstruktionerna under hösten”, säger Kristian Lustin, vd RNB Retail and Brands.…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 31 maj 2020

Ett kvartal med stora förändringar Kvartalet har präglats av väsentligt lägre butiksförsäljning men med en tillväxt inom e-handeln. Kvartalet påskyndade det digitiala skiftet inom branschen. PO.Ps e-handelsförsäljning ökade nästan med 200 procent och helt digitala Moak med knappt 100 procent. Företagsrekonstruktionerna har inneburit många tuffa och nödvändiga affärskritiska beslut. Många…

RNB:s dotterbolag lämnar ackordsförslag

RNB Retail and Brands AB:s (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har idag hos Stockholms tingsrätt presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor samt 25 procent på överskjutande…

RNB:s dotterbolag ansöker om förlängda företagsrekonstruktioner

Dotterbolag till RNB Retail and Brands AB (publ) har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om förlängning av sina pågående företagsrekonstruktioner. I samma ansökningar har bolagen hemställt om anstånd till och med den 1 juli 2020 för komplettering av ansökningarna. Senast då avser bolagen att lämna ackordsförslag till fordringsägarna. I och med ansökningarna fortsätter bolagens företagsrekonstruktioner…

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB företagsrekonstruktioner tillåts fortsätta till och med 23 juni 2020. ”Vi är ödmjuka inför besluten att rekonstruktionerna fortsätter. Besluten ger oss möjlighet att kunna fortsätta arbetet att bygga långsiktigt starka verksamheter”,…

Preliminär rekonstruktionsplan – Butiksförsäljningen minskar medan e-handel ökar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag i rekonstruktion Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB (tillsammans ”Bolagen”) är svårt påverkade av effekterna av den pågående pandemin. Butiksförsäljningen för bolagen har mer än halverats i mars och april samtidigt som e-handeln ökat. Under den inledande fasen av rekonstruktionen har Bolagen…

Stockholms tingsrätt har beslutat företagsrekonstruktion för Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB

Stockholms tingsrätt har idag godkänt ansökningarna om företagsrekonstruktion för bolagen Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB.   Idag offentliggjordes att styrelsen i RNB ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Departments & stores Europe AB (”Departments & Stores), Polarn O. Pyret AB (”Polarn O. Pyret”) och Brothers AB (”Brothers”) vid Stockholms…

RNB har idag ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Brothers, Departments & Stores och Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands AB (publ) meddelar att styrelsen i Bolaget idag har ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB (”Departments & Stores”), Polarn O. Pyret AB (”Polarn O. Pyret”) och Brothers AB (”Brothers”) (tillsammans ”Bolagen”) vid Stockholms tingsrätt. Under rekonstruktionen kommer Bolagen att hålla butiker och e-handel öppna. Beslutet att ansöka…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 29 februari 2020

  ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2019 – 29 FEBRUARI 2020 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen minskade till 561 Mkr (604). Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -11,6 procent. Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -9,4 procent, jämfört med marknadens uppgång om 0,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till -52 Mkr (-28). Rörelseresultat, exklusive den…

Ny VD för Polarn O. Pyret

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret har utsett Johan Munck som tillförordnad VD fr.o.m. den 7 februari 2020. Johan ersätter därmed Nanna Hedlund. Förändringen görs för att bolaget behöver en annan VD-profil för att ta sig an de finansiella utmaningarna som bolaget står inför. Johan har en gedigen och bred erfarenhet från några…

Ny VD för Departments & Stores

RNB Retail and Brands AB:s affärsområde Departments & Stores har utsett Lars Jungerth som ny VD fr.o.m. den 14 januari 2020. Lars ersätter därmed Yvonne Magnusson. Förändringen görs med anledning av att kravbilden har förändrats i takt med att separationsarbetet avseende verksamheterna inom RNB-koncernen nu är genomfört.

Ändrat antal aktier och röster i RNB

Till följd av den företrädesemission som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) slutfört under december har antalet aktier och röster i Bolaget ändrats.

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019. Ändring av bolagsordning Årsstämman beslutade att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att antalet styrelseledamöter…

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 – 30 november 2019

Man of a kind med positivt resultat RNB startade e-handel inom lyxsegmentet för män, Man of a kind år 2016. Under kvartalet har en mycket viktig milstolpe nåtts genom att kvartalsresultatet uppnår svarta siffror för första gången. Fokus har varit på fullprisförsäljning och trots avsaknad av rabatter har segmentet växt…

RNB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 25 november 2019 avslutades teckningstiden i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,00 procent där cirka 68,79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 2,89 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,32 procent tecknades av garanter. Genom företrädesemissionen…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 december 2019 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på onsdagen den 30 oktober 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Thomas Dahlin.

Beslutade ändringar i obligationslånet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) förslagna ändringar i Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830) (”Obligationslånet”) har godkänts.

Bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Negativa omstruktureringseffekter Lägre nettoomsättning i kvartalet men tillväxten i e-handeln fortsatte. Readriven försäljning pressar bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet fortsätter i hög takt men påverkar verksamheterna. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill uppgick till -32 Mkr (3) i kvartalet.

Kallelse till extra bolagsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) org.nr. 556495-4682 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 33 i Stockholm. Anmälan och registrering För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24…

RNB genomför en garanterad nyemisson om 85 MSEK och förlänger obligationslånet i två år

Styrelsen för RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen som är fullt ut garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som beräknas hållas omkring den 30 oktober 2019.…

Preliminärt resultat för RNBs fjärde kvartal 2018/19

Rörelseresultatet för RNB Retail and Brands AB (”RNB”) förväntas i det fjärde kvartalet 2018/19 uppgå till mellan -35 och -39 MSEK jämfört med -3 MSEK för det fjärde kvartalet 2017/18. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer därtill att påverkas negativt av nedskrivning av goodwill om 65 MSEK. EBITDA exklusive omstruktureringskostnader…

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på måndagen den 12 augusti 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Henric Levin.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 augusti 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 33, plan 4 i Stockholm.

Delårsrapport för perioden 1 September 2018 – 31 maj 2019

Omstruktureringen fortskrider Ökad nettoomsättning i kvartalet där tillväxten i e-handeln fortsatte. En svag jämförbar försäljningsutveckling som ändock var bättre än marknaderna. Readriven försäljning fortsatte att pressa bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet är i full fart och tidig höst blir ägarförändringar en möjlighet. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -10 Mkr (6)…

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 28 februari 2019

Fortsatt ökad e-handel i ett blandat kvartal Trenden fortsatte även i det andra kvartalet med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i RNBs alla länder. Tillväxten i e-handeln fortsatte att vara kraftig i alla koncept med en ökning på mer än 40% i kvartalet. Readriven försäljning pressade…

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 30 november 2018

Ökad försäljning för RNB RNBs försäljning ökade i första kvartalet. Trenden från förra kvartalet fortsatte i innevarande kvartal med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i Sverige. Även försäljningen i övriga länder ökade under kvartalet. Tillväxten i e-handeln var kraftig med en ökning på mer än 60%…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

RNBs styrelse föreslår årsstämman ny koncernstruktur

RNB-verksamheterna övergår till att bli självständiga, rörelsedrivande dotterbolag och med en minimerad overheadstruktur synliggörs och ökar aktieägarvärdet. Koncernchefen, Magnus Håkansson lämnar sin nuvarande roll i december 2019.

Bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Förändringsarbetet ger effekt Försäljningen i Sverige utvecklades bättre än marknaden generellt i fjärde kvartalet. E-handeln fortsatte att öka väsentligt i kvartalet och på helåret var tillväxten 51% och försäljningen uppgick till 160 Mkr. Affärsområdenas underliggande trender fortsatte i kvartalet och omställningsarbetet fortgår i ett högt tempo. Rörelseresultatet för det fjärde…

Förändringari koncernledningen i RNB Retail and Brands

Som ett led i arbetet med förnyelse av verksamheterna i koncernens bolag genomförs under hösten förändringar i koncernledningen för RNB och i ledningen av RNB’s verksamheter. Överenskommelse har träffats om att Peter Bondelid lämnar sin roll som VD i Brothers och Lina Söderqvist, nuvarande VD på Departments & Stores, tar…

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 31 maj 2018

Ökat resultat och allt starkare e-handel E-handelsutvecklingen fortsätter att växa i ett högt tempo och försäljningen inom e-handeln ökade i kvartalet med 65 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I kvartalet dubblerade Brothers sin e-handelsförsäljning. Polarn O. Pyret ökade sin e-handelsförsäljning med mer än 40 procent i kvartalet och…

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 28 februari 2018

RNB tar marknadsandelar Förändringen från fysisk butik till e-handel sker snabbt. Polarn O. Pyret, som är längst fram i omställningsarbetet, ökar såväl omsättning som resultat. Brothers, med ökad jämförbar försäljning i kvartalet, tar rygg på PO.P. Omställningen i Departments & Stores går trögt, men med Man of a kind och…

Ökad försäljning och positiv resultatutveckling i december månad

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 22 januari 2018 att Bolaget överväger en emission av en senior säkerställd obligation. En serie möten med obligationsinvesterare kommer att inledas den 24 januari 2018. Med anledning därav väljer Bolaget att kommunicera en ”mid-quarter update” med utvecklingen för december månad.

RNB överväger emission av en senior-säkerställd obligation

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) överväger en emission av en senior säkerställd obligation och har därför anlitat Danske Bank som Lead Manager och rådgivare att utreda förutsättningarna för en kapitalmarknadsemission. En serie av möten med obligationsinvesterare kommer att börja den 24 januari 2018.

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 30 november 2017

Högt tempo i e-handelssatsningarna RNB höjer tempot i den digitala transformationen med investeringar i teknik och kompetens samt utveckling av omnikanalerbjudandet. Försäljningen i jämförbara svenska butiker ökade i kvartalet och var klart bättre än marknadens utveckling. E-handelsförsäljningen fortsatte att öka. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av högre…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 december 2017 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm. Anmälan m.m.Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 december 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

Lina Söderqvist blir ny vd för Departments & Stores

Lina Söderqvist har utsetts till ny vd för Departments & Stores och medlem av koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS. Lina kommer närmast från positionen som marknadschef för Åhléns. Hon tillträder sin nya tjänst senast den 16 april, 2018. Från och med 1 december fram till Linas tillträde tar Nanna…

Bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Avsevärd resultatförbättring på helåret Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 4 Mkr (6). Försäljningen i jämförbara svenska butiker var stabil och klart bättre än marknadens negativa utveckling under kvartalet. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av en något lägre bruttomarginal, ökade marknadsinvesteringar samt leveransförseningar i Polarn O.…

Hanna Graflund Sleyman lämnar Departments & Stores

Departments & Stores (”DSE”) nuvarande vd Hanna Graflund Sleyman kommer att lämna sin befattning vid årsskiftet. Hanna Graflund Sleyman har varit anställd sedan 2009 i RNB-koncernen, varav de senaste fyra åren som vd för DSE.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2016 – 31 MAJ 2017

POLARN O. PYRET VISAR STYRKA Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 Mkr, en förbättring på 2 Mkr jämfört med tredje kvartalet föregående år. Fortsatt resultatförbättring för Polarn O. Pyret uppväger ett något lägre resultat för Brothers och en tydlig försvagning för Departments & Stores. EBITDA på rullande 12 månader…

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med Martin Jonasson, född 1981. Martin är sedan 2015 anställd som Logistikchef på RNB.

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med David Backman, född 1980. David, som sedan tidigare är anställd inom RNB som Chef affärsutveckling för e-handel, digital kommunikation och CRM, tillträder samtidigt rollen som biträdande IT-chef. Förändringarna träder i kraft från maj 2017 och koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS består därmed av följande medlemmar: Magnus Håkansson,…

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 28 februari 2017

Fortsatta resultatförbättringar Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11 Mkr, en förbättring på 10 Mkr jämfört med andra kvartalet föregående år. Sammantaget presterade de tre koncepten bättre än den svenska marknaden. Arbetet med omorienteringen av Polarn O. Pyret fortsätter att ge positiva effekter. Utmaningarna för Departments & Stores har dämpats…

Kommuniké från årsstämman

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på onsdagen den 21 december 2016 årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 30 november 2016

Rörelseresultatet i kvartalet ökar med mer än 50 procent Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 46 Mkr, en förbättring på hela 16 Mkr jämfört med första kvartalet föregående år. Resultatet är starkt och med förstärkt positivt momentum. Försäljningen utvecklas bättre än marknaden, trots att vädret var utmanande i kvartalets inledning.…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm. Anmälan m.m.Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 december 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2015 – 31 AUGUSTI 2016

På väg mot ytterligare förbättrat resultat Rörelseresultatet för helåret, före omstruktureringskostnader, uppgick till 50 Mkr jämfört med 48 Mkr året innan. Brothers sticker ut med en fortsatt stark utveckling och levererar på löftet om ett positivt helårsresultat. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet trots något lägre besökssiffror. Det omfattande omställningsarbetet…

RNB  lanserar exklusiv e-handel inom herrmode

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar den 25 augusti Man of a kind, ett nytt e-handelskoncept med ett exklusivt värdeerbjudande med premiumprodukter och kompletterande tjänster inom herrmode. Konceptet är unikt och möter den starka trenden med ökad e-handel samtidigt som tillgängligheten för kunderna förstärks.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 31 maj 2016

Tydlig förbättring från kvartal två Samtliga tre koncept visar överlag på en bra utveckling. Brothers sticker ut med en försäljningsökning på hela sju procent och ett positivt resultat i tredje kvartalet på 12 Mkr. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet och presterar en mindre ökning av kvartalsresultatet jämfört med tredje…

Polarn O. Pyret – Fokus på lönsam tillväxt

Polarn O. Pyret har idag tagit beslut om nedläggning av de mindre och olönsamma verksamheterna i Holland och Kina samt att utöka antalet butiker i Finland och Norge. Åtgärderna innebär en positiv resultateffekt från juni 2017. Den strategiska översynen av Polarn O. Pyrets verksamhet fortsätter.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 29 februari 2016

För andra kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 1 Mkr jämfört med 17 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Försäljningsförändringen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker i Sverige uppgick till mellan -4 och 6 procent och totalt för koncernen -1 procent. Brothers utvecklas fortsatt positivt med föräljning som…

Kommuniké från RNB´s årsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 17 december 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 30 november 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För första kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 30 Mkr, en förbättring med 7 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2015/2016 är bolagets sjunde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Årsredovisning 2014/2015

Den svenska versionen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015 finns nu tillgänglig som nedladdningsbar PDF.

Kallelse till årsstämma i RNB

Kallelse                                                                                                                                                             Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 december 2015, dels anmäla sitt…

Bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend men vinstförbättringar fortsätter. För fjärde kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om 12 Mkr, en förbättring med 8 Mkr mot föregående år. Fjärde kvartalet 2014/2015 är bolagets sjätte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Nanna Hedlund blir ny VD för Polarn O. Pyret

Nanna Hedlund har utsetts till ny vd för Polarn O. Pyret och medlem av koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS. Nanna kommer närmast från positionen som marknadsdirektör för kosmetikkedjan Kicks. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 februari, 2016.

Ann Surtell ny koncern HR-chef på RNB

RNB RETAIL AND BRANDS har utsett Ann Surtell till ny HR-chef för RNB RETAIL AND BRANDS och medlem i koncernledningen. Hon kommer närmast från positionen som HR-chef på Empower AB. Ann tillträder sin tjänst på RNB RETAIL AND BRANDS den 1 januari, 2016.

Tf. vd i Polarn O. Pyret utsedd

Thomas Hedström har utsetts till tf. vd i Polarn O. Pyret. Thomas tillträder sin position den 26 oktober. Avgående vd Anders Wiberg lämnar sin tjänst den 6 november 2015.

Anders Wiberg lämnar Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyrets nuvarande vd Anders Wiberg lämnar sin befattning. Anders Wiberg har varit anställd sedan 2009 i RNB-koncernen, varav de senaste tre åren som vd för Polarn O. Pyret.

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 31 maj 2015

Koncernens utveckling 2014/2015 RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För tredje kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om -4 Mkr, en förbättring med 11 Mkr (exklusive nedskrivning) mot föregående år. Tredje kvartalet 2014/2015 är bolagets femte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet…

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 28 februari 2015

RNB Retail and Brands positiva trend med vinstförbättringar fortsätter – för andra kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 17 mkr, en förbättring med hela 15 mkr mot föregående år. Andra kvartalet 2014/2015 är bolagets fjärde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de…

Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 18 december 2014 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014.…

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 30 november 2014

RNB RETAIL AND BRANDS trend med vinstförbättringar fortsätter – för första kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 23 Mkr, en förbättring med hela 14 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2014/15 är bolagets tredje kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden, där dessutom samtliga koncept redovisar bättre…

RNB förlänger löptid för rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om förlängning av del av koncernens befintliga rörelsefinansiering. Avtalet innebär att RNB har möjlighet att förlänga det revolverande lånet om 200 Mkr från maj 2016 till maj 2017. Sedan maj 2013 har RNB RETAIL AND BRANDS en beviljad och avtalad rörelsefinansiering från bolagets…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 december 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till…

Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

RNB har nått en milstolpe i vändningsarbetet och uppvisar ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2013/2014. För det fjärde kvartalet redovisar RNB en starkare försäljning i jämförbara butiker än marknaden och ett positivt resultat, vilket tillsammans med starka kollektioner i ryggen gör att vi nu blickar framåt för att ytterligare öka…

Delårsrapport för perioden 1 september 2013 – 31 maj 2014

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2014 – 31 MAJ 2014 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 442 Mkr (609, inklusive avyttrad verksamhet (JC)). Nedskrivning av goodwill har skett i Brothers & Sisters med 151 Mkr. Rörelseresultatet, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill, uppgick till -15 Mkr (-27). I föregående års rörelseresultat ingår JC med ett resultat om -8…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 28 feb 2014

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2013 – 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 502 Mkr (531), en minskning med 5,5 procent.Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 2 Mkr (2). Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-10). Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-41),…

Kommuniké från årsstämma i RNB

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 16 januari 2014 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 30 nov 2013

Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I kvartalet uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr (174) och rörelseresultatet till – 6Mkr (-21). Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 484 Mkr (494), en minskning med 2,0 procent. Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 15 Mkr (20). Resultatet…

RNB genomför omorganisation och förändringar i koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS genomför en omorganisation i syfte att öka koncernens effektivitet i samband med avyttringen av dotterbolaget JC. Omorganisationen sker genom att JC samt Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret och Departments & Stores, rekryterar personal i centrala funktioner från RNB. Förändringarna sker på initiativ av dotterbolagen Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret,…

Kallelse till årsstämma i RNB

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 januari 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 januari 2014, dels anmäla sitt deltagande till…

Polarn O. Pyret förvärvar master franchiserörelsen i Norge

Polarn O. Pyret AB förvärvar 100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS, som är master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge, driver 24 fysiska butiker samt e-handel och beräknas omsätta cirka 130 MSEK. Förvärvet inkluderar WAMs samtliga 24 Polarn O. Pyret butiker belägna över hela Norge och e-handelsbutik samt huvudkontor…

RNB RETAIL AND BRANDS avyttrar JC

RNB RETAIL AND BRANDS AB har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. Denim Island är en del i företagsgruppen Denim Island Group med Gordon Wu som ägare. Köparen, Denim Island Group, är en ledande producent av denimprodukter samt grossist av ett antal denimvarumärken som säljs i Västeuropa och USA. Avtalet…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2012 – 31 AUGUSIT 2013

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2013 – 31 AUGUSTI 2013 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 642 Mkr (671), en minskning med 4,3 procent. Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade till nedläggning av JC-butiker samt stängning av Sisters, har gjorts med 152 Mkr. Rörelseresultatet, inkl. avsättningar och nedskrivningar, uppgick till -182 Mkr (-230) Resultatet efter skatt uppgick till…

RNB senarelägger bokslutskommuniké

Som tidigare kommunicerats genomför RNB RETAIL AND BRANDS en strategisk översyn av verksamheten inom dotterbolaget JC. Slutsatserna av denna strategiska översyn ska, enligt vad som meddelats tidigare, presenteras senast i samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet räkenskapsåret 2013/2014. Bolaget förväntas dock kunna kommunicera utkomsten av den strategiska översynen inom den närmaste veckan. Effekterna…

RNB:s försäljning i augusti 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2013 uppgick till 197,5 Mkr jämfört med 203,1 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 2,8 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,1 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,9 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

RNB:s försäljning i juli 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2013 uppgick till 210,9 Mkr jämfört med 208,0 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 1,4 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,3 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 14,6 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

RNB:s försäljning i juni 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2013 uppgick till 247,2 Mkr jämfört med 264,3 Mkr samma månad föregående år, vilket är en minskning med 6,4 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,2 procent. Föregående års försäljningssiffra inkluderade försäljning om 6,8 Mkr från den per juni 2013 avyttrade verksamheten Kosta Outlet Mode AB.…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 31 maj 2013

Tredje kvartalet, 1 mars 2013 – 31 maj 2013 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 609 Mkr (613), en minskning med 0,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till -27 Mkr (-34). Resultatet före skatt uppgick till -30 Mkr (-42). Resultatet efter skatt uppgick till -30 Mkr (-32), vilket motsvarar -0,01 kronor (-0,19) per aktie. Kassaflödet från den löpande…

RNB:s försäljning i maj 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2013 uppgick till 214,1 Mkr jämfört med 208,6 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 2,6 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2013 minskade med 1,1 procent jämfört med samma månad föregående år.…

RNB GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

I enlighet med beslut fattat av bolagsstämman i RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB”) den 27 mars 2013 kommer en sammanläggning av bolagets aktier att genomföras (s.k. omvänd split) innebärande att 200 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Styrelsen i RNB har fastställt avstämningsdagen till den 10 juni 2013. Sista dag för…

ÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Till följd av den företrädesemission som styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB Retail and…

RNB:s försäljning i april 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2013 uppgick till 218,4 Mkr jämfört med 207,9 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 5,1 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 5,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i april 2013 ökade 1,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

JC omstruktureras och byter VD

Enligt vad som kommunicerades i samband med den nyligen avslutade nyemissionen genomförs en strategisk utvärdering av verksamheten inom JC. Den första delen i denna utvärdering är nu genomförd och innebär att JCs verksamhet kommer att omstruktureras kraftigt samt att ett antal olönsamma butiker kommer att läggas ned. –          Vi har utvärderat ett antal olika alternativ…

TILLDELNINGEN I NYEMISSIONEN FASTSTÄLLD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Teckningsperioden för nyemissionen i RNB Retail and Brands AB (publ) avslutades den 22 april 2013. Genom transaktionen…

RNB:s försäljning i mars 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2013 uppgick till 191,8 Mkr jämfört med 204,5 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 6,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,0 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i mars 2013 minskade 9,8 procent…

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSIONEN I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission som beslutades…

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) höll på onsdagen den 27 mars 2013 extra bolagsstämma i…

RNB RETAIL AND BRANDS FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR NYEMISSIONEN

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig Sammanfattning · De som på avstämningsdagen den 3 april 2013 är registrerade…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 28 feb 2013

Andra kvartalet, 1 december 2012 – 28 februari 2013 i sammandrag    Nettoomsättningen uppgick till 702 Mkr (754), en minskning med 6,9 procent.    Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.    Rörelseresultatet uppgick till -28 Mkr (-25) exklusive genomförd nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.     Resultatet före skatt uppgick till…

RNB:s försäljning i februari 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2013 uppgick till 147,6 Mkr jämfört med 155,2 Mkr samma månad föregående år (inklusive den numera avvecklade verksamheten i Norge), vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i februari 2013 minskade 6,9 procent…

RNB:s försäljning i januari 2013

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2013 uppgick till 243,8 Mkr jämfört med 230,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 5,6 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 5,7 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 30 nov 2012

Första kvartalet, 1 september 2012 – 30 november 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 668 Mkr (754), en minskning med 11,4 procent. I föregående års kvartal 1 ingick försäljning från nu nedlagd verksamhet i Norge och Danmark med totalt 37 Mkr. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,8 procent under kvartalet.   Rörelseresultatet förbättrades med…

RNB:s försäljning i december 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2012 uppgick till 360,7 Mkr jämfört med 379,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,6 procent.

RNB RETAIL AND BRANDS säkerställer ny rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om refinansiering av hälften av koncernens befintliga checkräkningskredit. Avtalet gäller från den 1 januari 2013. Den nya finansieringen om sammanlagt 100 Mkr löper på ett år i taget och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 100 Mkr.…

RNB:s försäljning i november 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2012 uppgick till 217,1 Mkr jämfört med 226,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,7 procent.

RNB:s försäljning i oktober 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i oktober 2012 uppgick till 235,5 Mkr jämfört med 251,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 6,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 5,9 procent.

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2011 – 31 augusti 2012

Fjärde kvartalet, 1 juni 2012 – 31 augusti 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 671 Mkr (731), en minskning med 8,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,4 procent under kvartalet.   Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr. Rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, förbättrades med 6 Mkr och uppgick till…

RNB:s försäljning i september 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2012 uppgick till 241,3 Mkr jämfört med 246,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 2,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,5 procent.

SVAG FÖRSÄLJNING UNDER FJÄRDE KVARTALET TYNGER HELÅRSRESULTATET

RNB RETAIL AND BRANDS försäljning under det fjärde kvartalet var svag trots att juni utvecklades väl försäljningsmässigt. Mot bakgrund av försäljningsutvecklingen under kvartalet kommer en marginell resultatförbättring för innevarande räkenskapsår jämfört med föregående år ej att uppnås. En preliminär bedömning är att rörelseresultatet för helåret avviker med cirka 25 Mkr…

RNB:s försäljning i augusti 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2012 uppgick till 203,1 Mkr jämfört med 219,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 7,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,6 procent.

RNB:s försäljning i juli 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2012 uppgick till 208,0 Mkr jämfört med 227,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 8,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 8,0 procent.

RNB:s försäljning i juni 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2012 uppgick till 264,3 Mkr jämfört med 245,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 7,5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 7,6 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 31 maj 2012

Tredje kvartalet, 1 mars 2012 – 31 maj 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 613 Mkr (675), en minskning med 9,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,8 procent under kvartalet.   Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, förbättrades med 68 Mkr och uppgick till -34 Mkr  (-102).…

RNB:s försäljning i maj 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2012 uppgick till 208,6 Mkr jämfört med 209,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 0,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 0,9 procent.

RNB:s försäljning i april 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2012 uppgick till 207,9 Mkr jämfört med 214,4 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 3,0 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,0 procent.

NY CFO PÅ RNB RETAIL AND BRANDS

Stefan Danieli har utsetts till ny CFO i RNB RETAIL AND BRANDS att efterträda nuvarande CFO Gunnar Bergquist. Stefan anställs i koncernen den 27 augusti men tillträder tjänsten som CFO den 1 november 2012.

RNB:s försäljning i mars 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2012 uppgick till 204,5 Mkr jämfört med 208,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 2,1 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 2,3 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 28 feb 2012

Andra kvartalet, 1 december 2011 – 29 februari 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (772), en minskning med 2,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad under kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till -9 Mkr (19). JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling,…

LIKVIDITETSSTÄRKANDE ÅTGÄRDER MEDFÖR TILLFÄLLIGT SVAGARE BRUTTOMARGINALER

RNB RETAIL AND BRANDS AB kommunicerade i bokslutskommunikén den 27 oktober 2011 att en väsentlig resultatförbättring skulle uppnås under innevarande räkenskapsår. Under andra kvartalet har koncernens arbete fokuserat på att minska lagernivåer och uppnå ett positivt kassaflöde under innevarande år. Detta arbete har medfört viss negativ effekt på bruttomarginalerna. Sammantaget…

RNB:s försäljning i februari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2012 uppgick till 155,2 Mkr jämfört med 157,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,8 procent.

RNB:s försäljning i januari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2012 uppgick till 236,8 Mkr jämfört med 230,0 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 2,9 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 30 nov 2011

Första kvartalet, 1 september 2011 – 30 november 2011 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (787), en minskning med 4,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,7 procent. Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till 24 Mkr (52). JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling,…

RNB:s försäljning i december 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2011 uppgick till 379,1 Mkr jämfört med 367,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 3,3 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i december 2011 ökade 0,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB säkerställer rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har säkrat ny rörelsefinansiering från bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm. Den nya rörelsefinansieringen består av ett nytt lån om 150 MSEK med en löptid om 24 månader från och med mars 2012. Lånet är amorteringsfritt under det första årets löptid och ska därefter amorteras i sin helhet under nästföljande år (mars 2013…

RNB:s försäljning i november 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2011 uppgick till 226,7 Mkr jämfört med 230,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,6 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i november 2011 minskade 3,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB:s försäljning i oktober 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2011 uppgick till 251,5 Mkr jämfört med 262,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i oktober 2011 minskade 5,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 – 31 augusti 2011 i sammandrag    Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent.    Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr (6). Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar för konstaterade…

RNB RETAIL AND BRANDS fastställer nya finansiella mål

Till följd av det förändringsarbete RNB koncernen har inlett och de förändringar i verksamheten som hittills genomförts har styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS funnit det motiverat att göra en översyn av de finansiella målen. De nya finansiella målen är: ·         En långsiktig rörelsemarginal på 10 procent ·         En långsiktig omsättningstillväxt på 5-10 ·         En…

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 – 31 augusti 2011 i sammandrag ·       Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent. ·       Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr  (6). Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar…

Sisters genomgår strategisk förändring

Som en del av RNB:s portfölj har konceptet Sisters inte nått upp till de uppsatta lönsamhetsmålen. Anledningen till den negativa utvecklingen inom Sisters är främst en hårdnande konkurrens samt för låg försäljning för att hitta kostnadssynergier i produktion och inköp. Med anledning av detta görs nu en genomgripande förändring och nedbantning av konceptet Sisters. "Vi…

RNB:s försäljning i september 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2011 uppgick till 246,7 Mkr jämfört med 255,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 3,5 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i september 2011 minskade 5,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB:s försäljning i augusti 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2011 uppgick till 219,9 Mkr jämfört med 230,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,5 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i augusti 2011 minskade 7,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Den…

RNB:s försäljning i juli 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2011 uppgick till 227,8 Mkr jämfört med 240,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 5,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,9 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juli 2011 minskade 4,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB:s försäljning i juni 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2011 uppgick till 245,8 Mkr jämfört med 244,6 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 0,5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,2 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juni 2011 ökade 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Den…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 – 31 maj 2011    Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent.    Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr brutto,…

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 – 31 maj 2011 ·       Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent. ·       Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431…

Resultatförsämring för RNB RETAIL AND BRANDS AB

Bolaget har i tidigare kvartalsrapporter kommunicerat att förutsättningar för fortsatta resultatförbättringar under verksamhetsåret föreligger. Rapporten för det tredje kvartalet som publiceras nästa vecka kommer att visa på en kraftig resultatförsämring vilket gör att förutsättningarna för ett förbättrat resultat under verksamhetsåret inte längre föreligger. Ytterligare information ges i samband rapporten för tredje kvartalet som publiceras torsdagen…

RNB:s försäljning i maj 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2011 uppgick till 209,9 Mkr jämfört med 225,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 7,1 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,1 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2011 minskade med 5,6 procent jämfört med samma månad föregående år.…

RNB:s försäljning i april 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2011 uppgick till 214,4 Mkr jämfört med 218,2 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 0,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i april 2011 minskade med 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år.…

RNB:s försäljning i mars 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2011 uppgick till 208,9 Mkr jämfört med 221,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 5,5 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,4 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 9,5…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 28 feb 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011    Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående år.    Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr (3).    Resultatet före…

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 28 februari 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011 ·       Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående år. ·       Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr (3).…

RNB:s försäljning i februari 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2011 uppgick till 157,7 Mkr jämfört med 173,6 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,3 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 9,1…

RNB:s försäljning i januari 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2011 uppgick till 230,0 Mkr jämfört med 232,7 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 1,1 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 0,4 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 7,7…

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 20 januari 2011 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Magnus Håkansson. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 augusti 2010. Årsstämman…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 30 nov 2010

Första kvartalet, 1 september 2010 – 30 november 2010 Nettoomsättningen uppgick till 787 Mkr (743), en ökning med 5,9 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -3,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 6,3 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 13 Mkr och uppgick till 47 Mkr (33). Resultatet har belastats…

RNB:s försäljning i december 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2010 uppgick till 367,1 Mkr jämfört med 361,4 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 1,6 procent. I lokala valutor var ökningen 3,5 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 2,7 procent…

Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 januari 2011 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 januari 2011, dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

RNB:s försäljning i november 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2010 uppgick till 230,5 Mkr jämfört med 214,6 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 7,4 procent. I lokala valutor var ökningen 8,9 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen ökat med 3,2 procent…

RNB:s försäljning i oktober 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i oktober 2010 uppgick till 262,9 Mkr jämfört med 255,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 3,0 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 1,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010 Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,8 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick till 6…

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010    §  Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,8 procent.    §  Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick…

RNB:s försäljning i september 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2010 uppgick till 255,5 Mkr jämfört med 236,9 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 7,9 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen ökat med 3,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

RNB:s försäljning i augusti 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2010 uppgick till 230,9 Mkr jämfört med 228,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 1,2 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 2,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 31 maj 2010

Tredje kvartalet, 1 mars 2010 – 31 maj 2010 Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (696), en ökning med 5,0 procent, varav valutaeffekter påverkat med +2,8 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 5,6 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 42 Mkr och uppgick till 6 Mkr (-36). Resultatet före skatt uppgick till 4 Mkr (-55). Resultatet…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 28 feb 2010

Andra kvartalet, 1 december 2009 – 28 februari 2010 Nettoomsättningen uppgick till 822,0 Mkr (914,5), en minskning med 10,2 procent, varav valutaeffekter påverkat med -3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,2 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 91,7 Mkr och uppgick till 2,8 Mkr (-588,9 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 30 nov 2009

Första kvartalet, 1 september 2009 – 30 november 2009 Nettoomsättningen uppgick till 743,2Mkr (783,5), en minskning med 5,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 33,5 Mkr (40,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 34,1 Mkr (22,7). Resultatet efter skatt uppgick till 25,2 Mkr (16,6), vilket motsvarar 0,17 kronor (0,15)…

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 september 2008 – 31 augusti 2009

Fjärde kvartalet, 1 juni 2009 – 31 augusti 2009 Nettoomsättningen uppgick till 813,4 Mkr (871,5), en minskning med 6,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till -51,2 Mkr (-50,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till -57,9 Mkr (-64,3). Resultatet efter skatt uppgick till -43,0 Mkr (-78,8), vilket motsvarar -0,38 kronor…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 31 maj 2009

Tredje kvartalet, 1 mars 2009 – 31 maj 2009 Nettoomsättningen uppgick till 695,9 Mkr (776,9), en minskning med 10,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till -36,1 Mkr (23,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -54,9 Mkr (6,0). Resultatet efter skatt uppgick till -64,2 Mkr (5,8), vilket motsvarar -0,56 kronor…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 28 feb 2009

Andra kvartalet, 1 december 2008 – 28 februari 2009 – Nettoomsättningen uppgick till 914,5 Mkr (854,1), en ökning med 7,1 procent, varav valutaeffekter uppgår till 2,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 3,6 procent. – Rörelseresultatet uppgick till -588,9 Mkr (-53,1) inklusive goodwill- nedskrivning om 500 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -598,5 Mkr…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 30 nov 2008

Första kvartalet, 1 september 2008 – 30 november 2008 – Nettoomsättningen uppgick till 783,5 Mkr (923,7), en minskning med 15,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 9,2 procent. – Rörelseresultatet uppgick till 40,2 Mkr (81,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 22,7 Mkr (70,3). – Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 Mkr (54,8), vilket motsvarar…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2007 – 31 augusti 2008

1 september 2007 – 31 augusti 2008  Nettoomsättningen uppgick till 3.426,2 Mkr (3.468,3), en minskning med 1,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,3 procent.  Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (342,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -51,8 Mkr (305,8). Engångsposter om -35,3 Mkr (81,6) har påverkat årets…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 31 maj 2008

Perioden, 1 september 2007 – 31 maj 2008  Nettoomsättningen uppgick till 2.554,7 Mkr (2.529,3), en ökning med 1,0 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,9 procent.  Rörelseresultatet uppgick till 52,2 Mkr (288,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,5 Mkr (260,3). Positiva engångsposter om 84,0 Mkr ingår i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 28 feb 2008

Fortsatt svag utveckling inom JC och J-Store. God utveckling inom Polarn O. Pyret, Varuhus samt Brothers och Sisters. Första halvåret, 1 september 2007 – 29 februari 2008 • Nettoomsättningen uppgick till 1.777,8 Mkr (1.770,8). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 28,4 Mkr (228,0). Resultatet…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 30 nov 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 923,7 Mkr (889,8), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,6 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 81,5 Mkr (86,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 70,3 Mkr (77,3). • Resultatet efter skatt uppgick till 54,8 (62,2) Mkr, vilket motsvarar 0,95 kronor (1,10) per…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2006 – 31 augusti 2007

1 september 2006 – 31 augusti 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 3.468,3 Mkr (1.535,2), en ökning med 126 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 7,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 342,2 Mkr (29,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 305,8 Mkr (20,9). Engångsposter om 81,6 Mkr har påverkat periodens resultat…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 31 maj 2007

Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 – 31 maj 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3 Mkr (996,1), en ökning med 154 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,3 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 288,2 Mkr (77,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 260,3 Mkr (73,0). Engångsposter…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 28 feb 2007

Kraftig tillväxt och stärkt finansiell ställning Första halvåret, 1 september 2006 – 28 februari 2007 • Nettoomsättningen uppgick till 1.770,8 Mkr (688,7), en ökning med 157 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,5 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 228,0 Mkr (62,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 209,2 Mkr (60,2).…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 30 nov 2006

Tillväxt med kraftig resultatökning • Nettoomsättningen uppgick till 889,8 Mkr (315,4), en ökning med 182 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,7 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 86,8 Mkr (31,3), vilket är en ökning med 177 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,3 Mkr (30,8). • Resultatet efter skatt…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2005 – 31 augusti 2006

1 september 2005 – 31 augusti 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 1.535,2 Mkr (963,7), en ökning med 59 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,2 procent. • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 79,6 Mkr (41,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,9 Mkr (36,3). Omstruktureringskostnader och nedskrivningar av engångskaraktär, i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 31 maj 2006

Perioden 1 september 2005 – 31 maj 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,0 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 77,6 Mkr (40,7). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 98 procent till 73,0 Mkr (36,8). • Resultatet efter skatt…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 28 feb 2006

Första halvåret, 1 september 2005 – 28 februari 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 688,7 Mkr (453,0), en ökning med 52 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,0 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 62,5 Mkr (34,8). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 87 procent till 60,2 Mkr (32,2). • Resultatet efter…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 30 nov 2005

• Nettoomsättningen uppgick till 315,4 Mkr (231,2), en ökning med 36 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,5 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 31,3 Mkr (26,4). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 23 procent till 30,8 Mkr (25,1). • Resultatet efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (18,2), vilket motsvarar 1,34…